Leverantör

Detaljerad information om mottagare som uppgifter delas med

ICA-bolag

Upphandling av leverantör

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer (om enskild firma)
 • Kompetensuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och mottagande ICA-bolags berätti­gade intresse av att genomföra upphandling av leve­rantörer.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.


Hantera leverantörsförhållandet

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer (om enskild firma)
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och mottagande ICA-bolags berätti­gade intresse av att hantera leverantörsförhållandet.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.


Hantera beställning av varor och tjänster

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Butiksuppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och mottagande ICA-bolags berätti­gade intresse av att hantera beställningen från leve­rantören.


Kommunikation mellan medarbetare och externa personer i tjänsten

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och mottagande ICA-bolags berätti­gade intresse av att möjliggöra kommunikation mellan medarbetare och med externa personer i tjänsten.


ICA-butiker

Hantera beställning av varor och tjänster

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och mottagande ICA-butiks berättigade intresse av att hantera beställningen från leverantören.


Kommunikation mellan medarbetare och externa personer i tjänsten

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och mottagande ICA-butiks berättigade intresse av att möjliggöra kommunikation mellan medarbetare och med externa personer i tjänsten.


Samarbetspartner

Kommunikation och lämnande av erbjudanden

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och vår  samarbetspartners berättigade intresse av att samarbetspartnern ska kunna kommuni­cera med leverantören och lämna erbjudanden.


Externa personer

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer i tjänsten

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att möjliggöra kommunikation mellan medarbetare och med externa personer i tjänsten.


Övriga mottagare

Mottagare

Syfte

Laglig grund för överföringen

Myndigheter

Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga en­ligt lag att göra det.

Rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga för­pliktelser.

Externa rådgivare

Vi kan lämna nödvändig information till externa rådgivare, t.ex. revisionsbyråer, advokatbyråer eller andra juristbyråer om vi är skyldiga en­ligt lag att göra det eller för att hantera eller bemöta rättsliga krav.

Rättslig skyldighet och berättigat intresse. Behandlingen är nöd­vändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter alternativt tillgodose vårt berätti­gade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Domstol, motparter etc.

För att hantera och bemöta rättsliga krav kan vi över­föra uppgifter till andra par­ter.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berätti­gade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Rättsvårdande myndigheter, t.ex. Polisen

Vi kan dela personuppgifter med rätts­vårdande myndigheter, t.ex. polisen om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller för att bidra till en pågående brottsutred­ning.

Rättslig skyldighet och berättigat intresse. Behandlingen är nöd­vändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter alternativt tillgodose vårt berätti­gade intresse av att bidra till en pågående brottsut­redning på begä­ran.

Potentiella köpare och säl­jare

Vi kan komma att dela information med potentiella köpare och säljare om vi skulle sälja hela eller delar av verksam­heten eller vid en sammanslagning.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen.