ICA-kortkund

Detaljerad information om mottagare som uppgifter delas med

ICA-bolag

Hantera kundförhållandet

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Hushållsuppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Kundstatus
 • Medlemskapsuppgifter

 

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vill­koren för ICAs lojalitetsprogram.


Hantera bonus

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Bonusuppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kundtyp
 • Medlemskapsuppgifter

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vill­koren för ICAs lojalitetsprogram.


Kommunikation och erbjudanden

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Bonusuppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Köpinformation

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och mottagande ICA-bolags berätti­gade intresse av att kommunicera och lämna erbju­danden till dig.


Genomföra kundanalys

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Bonusuppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Köpinformation

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose motta­gande ICA-bolags berätti­gade intresse av att genom­föra kundanalyser för ökad kundinsikt.


Tillhandahålla tjänster i digitala kanaler

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Bonusuppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Köpinformation

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose mottagande ICA-bolags berättigade intresse av att tillhandahålla tjänster i digitala kanaler.


ICA-butiker

Hantera köp av vara och tjänst

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Butiksuppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Medlemskapsuppgifter
 • Order- och leveransuppgifter

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vill­koren för ICAs lojalitetsprogram och ICAs Köpvillkor.


Hantera bonus

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Bonusuppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Medlemskapsuppgifter

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vill­koren för ICAs lojalitetsprogram.


Kommunikation och erbjudanden

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Erbjudanden
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Medlemskapsuppgifter

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla vill­koren för ICAs lojalitetsprogram.


Försäkringsbolag

Hantera reklamationer och skadeärenden

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Bild- och ljudmaterial
 • Butiksuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Köpinformation
 • Order- och leveransuppgifter
 • Uppgift om agerande

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera din reklamation eller ditt skadeärende.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. hälsouppgifter, behandlar vi om det är nödvändigt för att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. rätt till ersättning vid skada.

Hantera och bemöta rättsliga krav

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Bild- och ljudmaterial
 • Butiksuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Kundstatus
 • Kundtyp
 • Köpinformation
 • Order- och leveransuppgifter
 • Uppgift om agerande

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ICA Sveriges berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. hälsouppgifter, behandlar vi om det är nödvändigt för att hantera och bemöta rättsliga krav.

Eventuell behandling av uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott sker endast om behandlingen är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall.


Leverantör

Hantera reklamationer och skadeärenden

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Bild- och ljudmaterial
 • Butiksuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Köpinformation
 • Order- och leveransuppgifter
 • Uppgift om agerande

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera din reklamation eller ditt skadeärende.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. hälsouppgifter, behandlar vi om det är nödvändigt för att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. rätt till ersättning vid skada.


Organisationer

Forskning och statistik

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Demografiska uppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Köpinformation

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och mottagarens berättigade intresse av att genomföra forskning eller ta fram statistik.


Övriga mottagare

Mottagare

Syfte

Laglig grund för överföringen

Myndigheter

Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga enligt lag att göra det.

Rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga förpliktelser.

Externa rådgivare

Vi kan lämna nödvändig information till externa rådgivare, t.ex. revisionsbyråer, advokatbyråer eller andra juristbyråer om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller för att hantera eller bemöta rättsliga krav.

Rättslig skyldighet och berättigat intresse. Behandlingen är nöd-vändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter alternativt tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Domstol, motparter etc.

För att hantera och bemöta rättsliga krav kan vi överföra uppgifter till andra parter.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Rättsvårdande myndigheter, t.ex. Polisen

Vi kan dela personuppgifter med rättsvårdande myndigheter, t.ex. polisen om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller för att bidra till en pågående brottsutredning.

Rättslig skyldighet och berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter alternativt tillgodose vårt berättigade intresse av att bidra till en pågående brottsutredning på begäran.

Potentiella köpare och säljare

Vi kan komma att dela information med potentiella köpare och säljare om vi skulle sälja hela eller delar av verksamheten eller vid en sammanslagning.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen.