Hoppa till sidans innehåll

Anledningarna att välja svenskt före importerat i butikshyllan är många. Men vilka är de egentligen? Buffé reder ut varför vi ska välja närproducerade varor.

Text Sofie Zettergren Bonnevier

Friskare och gladare djur

Det är ingen myt att djuren i Sverige generellt mår bättre än iövriga Europa. Detta främst tack vare de svenska djurskyddsbestämmelserna,som är relativt strikta jämfört med andra EU-länder. Våra lagar om djurskydd syftar dels till att skydda djuren från lidande, dels till att försäkra att de får ett så braliv som möjligt. Den principen omfattar allt från riktlinjer om transporter – högst åtta timmar får en transport ta – till slakt och levnadsmiljö. Man värnar även om djurensnaturliga beteenden och de ska därför enligt lag vistas i sin naturliga miljö i så stor utsträckning som möjligt. Det är till exempel lag på att mjölkkor ska beta utomhus undersommarhalvåret och under vintern ha ett mjukt naturligt underlag samt generöst med utrymme att röra sig på. Tack vare dessa restriktioner kan man som konsument vara säkerpå att svensk djurhållning vilar på etiska grunder som månar om djurens allra bästa.

En oumbärlig yrkeskår

Dagens bönder står inför en svår men betydelsefull uppgift.Samtidigt som det blir svårare att leva på jordbruk äryrkeskåren viktigare än någonsin – inte minst för en stark inhemsk livsmedelsindustri. Varje bonde skapar utöver sin egen roll även en rad arbetstillfällen i form av köpta tjänster,förnödenheter och vidareförädling. Jordbruks- och livsmedelssektorn sysselsätter cirka 115 000 personer. Närmare hälften av dessa arbetar i en kommun med färre än 25 000invånare. Svensk matproduktion är därför helt avgörande för att vi ska få behålla en levande landsbygd. En stadig svensk livsmedelsproduktion är också viktig för Sveriges självförsörjning och i längden för vår krisberedskap.

Mindre antibiotika

Debatten om antibiotika i köttindustrin har varit en het fråga inom EU. Men i Sverige har vi faktiskt den lägsta antibiotikaanvändningen i hela Europa – antibiotika får nämligen integes till svenska djur såvida det inte ordinerats av en veterinär. En annan unik reglering i Sverige syftar till att skydda såväl konsumenter som djur från salmonella. Skulle salmonellapåträffas på en svensk gård får djuren på gården inte slaktas, och hela gården måste saneras, även detta unikt inom EU.

Mångfald​​

Många svenska lantbrukare strävar efter en biologisk mångfald när det gäller såväl djur som växter på sina marker – men det kräver att marken brukas och inte växer igen. Biologiskmångfald är egentligen ett samlingsbegrepp som omfattar variation mellan arter, inom arter och livsmiljöer. Den är en förutsättning för ett välmående ekosystem och för att kunnastå emot olika påfrestningar på naturen, som följd av till exempel klimatförändringar. Vi är också beroende av biologisk mångfald och välmående ekosystem eftersom de förser oss med ekosystemtjänster, det vill säga mat och pollinering av grödor.

Varför välja svenskt?

Det finns många skäl att välja svenskt. Kanske är det djurens välmående som motiverar den ena, en levande landsbygd som är viktig för den andra och vikten av biologisk mångfaldsom övertygar den tredje. När jag själv möts av etiketter som lovar svensk härkomst i matbutiker numera dyker minnesbilden av de betande kossorna vid sjön upp. Och då är detfaktiskt inte särskilt svårt att välja svenskt.

Källor 

Jordbruksverket, LRF, Från Sverige, Riksdagen/djurskyddslagen.