För en god morgondag

Miljöarbete i butik

Runtom i Sverige sker ett intensivt miljöarbete i många av landets ICA-butiker. Här är några exempel på vad som görs.

Hyllor med varor i butik

Miljösmarta butiker

Miljösmart Butik är ICAs koncept för hur butikerna kan jobba med miljö- och hållbarhetsfrågor på ett strukturerat sätt. Butikerna arbetar inom olika områden, med tydliga mål för att minska sitt svinn och klimatpåverkan. Ett aktivt hållbarhetsarbete bidrar till minskad miljöpåverkan! Tills sin hjälp i hållbarhetsarbetet kan butiken använd verktyget klimatkalkylatorn. Butiken kan följa och utvärdera sin klimatpåverkan från energianvändning, avfall etc. för att sedan arbeta för att minska den.

Ett annat exempel som butiken kan arbeta efter är svinnhandboken. Där kan butiken få tips på hur de kan minska sitt svinn genom varuplanering, förädling, utförsäljning etc. 

Många ICA-butiker i Sverige arbetar aktivt med miljöfrågor, exempelvis genom att:

  • ha ett brett sortiment av miljömärkta och ekologiska varor 

  • täcka över kylar och frysar när butiken är stängd 

  • transporter är miljöanpassade och belysning är energisnål 

  • ha en effektiv avfallshanteringen

  • personalen arbetar aktivt med att minska miljöpåverkan i alla led 

  • arbeta aktivt med att minska matsvinnet och butikens klimatpåverkan 

 

Alltid miljöalternativ på hyllan

I ICAs butiker ska det finnas ett brett miljömärkt sortiment och inom de flesta varugrupper finns alternativ som omfattas av någon av miljömärkningarna Svanen, Bra miljöval, EU Ecolabel, EU-ekologiskt, KRAV, MSC eller ASC. 

Våra bärkassar – av återvunnen plast

Vi på ICA erbjuder ett utbud av såväl engångs- som flergångsbärkassar som är gjorda av återvunnen plast. Förutom våra bärkassar i återvunnen plast har vi också andra produkter som kan användas om och om igen. Till exempel en tygkasse i återanvänt hotellinne. Tygpåsen är designad för ICAs kunder med högsta funktion och kvalitet för en skön bärupplevelse. Varje påse är unik och klipps, trycks och sys för hand. Genom att välja påsen:

  • Sparar man 90% CO2 jmf. med en nytillverkad bomullspåse.
  • Sparar man 1 900 liter vatten jmf. med en nytillverkad bomullspåse.
  • Sparar man 75% CO2 jmf. med en nytillverkad PET påse.


Läs mer här om plasten som miljöbov och klimathjälte.

Minskad klimatpåverkan

ICAs största direkta klimatpåverkande faktor var tidigare från butikerna, inte transporter av varor. Men genom flera projekt för att minska energiförbrukningen och gå över till förnybara energikällor och köldmedia med låg klimatpåverkan har det nu blivit omvänt. Våra nybyggda butiker har ett högt miljöfokus och ska vara miljöcertifierade enligt Miljöbyggnad Guld och NollCO2. De kan till exempel ha geoenergi som energikälla för butikens värme och kyla och ett högt fokus på hållbara transporter med cykeldepåer, tydliga gång- och cykelbanor och laddstolpar. Det är några exempel av vad som görs på ICA för att nå klimatmålet om Netto noll klimatutsläpp till år 2030. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för minskad klimatpåverkan. 

Så tas kylan om hand

Många butiker har lock, dörrar och gardiner på kylar och frysar för att på så sätt minska energiförbrukningen. Det bidrar också till att temperaturen i kyldisken blir jämnare och att arbetsmiljön upplevs som behagligare. Det finns en stor mängd ICA-butiker med 100 procent naturliga köldmedier och antalet ökar eftersom det är standard vid nyetablering och det pågår ombyggnadsprojekt där butikerna byter ut köldmediautrustning till naturliga köldmedier. 

Förnybar el

Flera aktiviteter pågår för att nyttja förnybara energikällor. De allra flesta ICA-butiker använder förnybar el via sina elleverantörer men många har gått längre än så och producerar själva sin el. Falkenbergs största solcellsanläggning finns på taket av ICA Kvantums butik i centrala Falkenberg, på sommarhalvåret är butiken mer eller mindre självförsörjande på förnybar el. Några butiker äger också vindkraftverk, som till exempel ICA Kvantum Kungens Kurva, som sedan 2014 äger ett eget vindkraftverk som genererar ca 35% av all den el som butiken förbrukar.

Minskat matsvinn

I de flesta ICA-butiker drivs många initiativ för att minska matsvinnet. Vissa butiker lagar måltider av varor med kort datum, andra sänker priset på varorna eller skänker dem till välgörenhetsorganisationer. Grunden för alla butiker är en god kännedom om den lokala marknaden och effektiva inköpsrutiner för att köpa in rätt sort och mängd produkter för att hindra att matsvinn ska uppstå. . Läs mer om ICAs arbete för halverat matsvinn.

Vanliga frågor och svar om miljöarbete i butik: