Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp som omfattar all den variation mellan arter, inom arter och livsmiljöer som finns på jorden. Biologisk mångfald är en förutsättning för ett välmående ekosystem och för motståndskraft mot olika påfrestningar på naturen, som till exempel de som följer på klimatförändringarna. Vi är också beroende av biologisk mångfald och välmående ekosystem eftersom de förser oss med så kallade ekosystemtjänster, så som mat och pollinering av grödor.

Hotas av den globala matproduktionen

Den biologiska mångfalden är starkt hotad idag, och den globala matproduktionen bidrar till problemen. ICA:s största påverkan på biologisk mångfald ligger, precis som för klimatfrågan, i hur de livsmedel vi säljer produceras. I ICA:s rapport ”Matrevolutionen, ett hållbart matsystem för framtida generationer” beskrivs tydligt matproduktionens påverkan på biologisk mångfald. Rapporten visar att fler ”mångfaldsjordbruk” tillsammans med mer växtbaserat och svenskt är de viktigaste områdena för mer hållbara matsystem. Rapporten lyfter också fram ekologisk odling som ett viktigt verktyg för att driva fram ett hållbart jordbruk.

Krav på råvaror skyddar biologisk mångfald globalt 

På global nivå är avskogning ett av de största hoten, framför allt i kombination med storskaligt och högintensivt jordbruk, där stora arealer odlas med bara en gröda. ICA:s arbete för att skydda biologisk mångfald globalt utgår från ett riskbaserat perspektiv, med extra krav för de råvaror som har störst risk att bidra till avskogning. ICA har skrivit på Consumer Goods Forums "Deforestation resolution" som innebär att vi bidrar till netto noll avskogning (”zero net deforestation”) genom åtgärder för palmolja, soja, kött, papper och kartong. Bland annat ställer vi krav på 100% RSPO-certifierad palmolja och 100% certifierad soja i våra egna varor, båda för livsmedel och djurfoder.

Läs mer om råvaror som kräver extra omtanke.

ICA främjar svenskt jordbruk för mer variation i landskapet 

I Sverige ser problematiken annorlunda ut. Ett stort hot mot den biologiska mångfalden är att jordbruk lägger ner sin produktion, med minskade betesmarker och variation i landskapet som följd​. 

ICA arbetar aktivt för att främja svenskt jordbruk, bland annat genom ett mångårigt samarbete med LRF, och inom ramen för initiativet ICA Växa. ICA strävar också efter en hög andel svenskt i sortimentet och i våra egna varor. Genom ICA:s lokala orderportal har vi en stor anslutning av lokala mindre producenter som säljer direkt till våra 1300 ICA butiker. I ICA:s egna varor är andelen svenskt kött, ägg, mejeri och chark runt 90%. 

Märkningar med mervärden 

Ekologisk produktion har tydliga mervärden inom ökad biologisk mångfald och är ett exempel på mångfaldsjordbruk. Även andra hållbarhetsmärkningar som Svenskt Sigill och Rainforest Alliance har krav som ökar den biologiska mångfalden. Bland ICA:s egna varor finns ett brett sortiment av ekologiska och hållbarhetsmärkta varor.

Läs mer om våra märkningar.
Läs mer om ICA I Love Eco - vårt utbud av ekologiska varor. 

Ett aktivt klimatarbete bidrar också till den biologiska mångfalden 

Precis som mer biologisk mångfald gör natur och samhällen mindre sårbara för klimatförändringar, är klimatförändringarna ett hot mot den biologiska mångfalden, eftersom ekosystem påverkas negativt av förändrade temperaturförhållanden.

Läs mer om hur vi arbetar för att minska vår klimatpåverkan.