Soja

Soja är en av världens mest odlade grödor. De senaste 50 åren har sojaproduktionen i världen ökat från 27 miljoner ton till dryga 269 miljoner ton. Det har fått negativa konsekvenser både för människa och miljö.

Sojaplantage med sojaplantor i jord

Vad är soja?

Sojaplantan hör till ärtfamiljen och är rik på protein och fett. Endast ett par procent av den soja som odlas används direkt i livsmedel för människor, det stora flödet går till djurfoder. Produktionen av soja har ökat drastiskt till följd av den ökande köttkonsumtionen i framför allt västvärlden och Asien. Odlingen har expanderat kraftigt framförallt i Sydamerika, exempelvis i Brasilien och Argentina men även i Bolivia. Odlingen sker ofta storskaligt på bekostnad av naturvärden som exempelvis regnskog och annan värdefull mark. Odlingen är även förknippad med hög kemikalieanvändning och problematiska arbetsvillkor för lokalbefolkningen. Samtidigt bidrar sojaodlingen till en ekonomisk utveckling i berörda länder.

För att minska sojaproduktionens negativa inverkan socialt och på miljön finns bland annat RTRS (Round Table on Responsible Soy) som ICA är medlem i, tillsammans med bland andra WWF.

ICAs arbete med soja

Som stor livsmedelsaktör har vi ett ansvar att bidra till hållbar livsmedelsproduktion. Ett sätt att göra det är att ställa krav på den soja som används i våra produkter. Soja ingår ofta som foderråvara till kött- och mjölkproducerande djur. Det går inte att läsa på ingrediensförteckningen på förpackningen om soja har ingått i djurets foder. Vi har däremot länge angivit om soja ingår som ingrediens eller i en tillsats i produkten.

Den Svenska Sojadialogen

Tillsammans med flera svenska företag har ICA skrivit på Den Svenska Sojadialogen*, ett upprop för ansvarsfullt odlad soja. Senast 2014 skall minst 60% av den soja som används i ICAs egna märkesvaror vara certifierad eller täckas av certifikat för motsvarande volym. 2015 skall 100% av den soja som används i ICAs egna märkesvaror vara certifierad eller täckas av certifikat för motsvarande volym.

*Den Svenska Sojadialogen är ett svenskt upprop för ansvarsfullt odlad soja certifierad enligt RTRS (Round Table on Responsible Soy) eller ProTerra’s principer och kriterier. Ambitionen är att livsmedel från företagen i Sojadialogen ska vara baserad på ansvarsfullt odlad soja, både socialt och miljömässigt.