Tre steg för klimatarbete inom ägg

ICAs ägg - vårt klimatarbete

Vårt klimatarbete inom ägg består av tre steg: Identifiera, reducera och kompensera. Här berättar vi mer om vad det innebär.

Maten svarar för en stor del av Sveriges utsläpp av klimatgaser om man räknar alla utsläpp från jord till bord. De globala klimatmålen ställer livsmedelsproduktionen inför stora utmaningar. Genom att identifiera våra utsläppskällor och fastlägga hur stora de är, kan vi reducera nivåerna så långt det är möjligt för att slutligen kompensera för de klimatpåverkande utsläpp vi inte kommer åt i nuläget.

Vårt klimatarbete inom ägg i tre steg

1. Identifiera och kvantifiera - där allting börjar

1. Identifiera och kvantifiera - där allting börjar

Vi identifierar och beräknar hur stora mängder klimatpåverkande gaser som släpps ut från produktionen på gården fram till att äggen landar i butikshyllorna. Här tittar vi på hela produktionskedjan, från förbrukning av råmaterial, foderproduktion och energiåtgång, till förpackningar och transporter. Att identifiera och kvantifiera är grundläggande, där de svar vi får på var våra utsläpp upptstår och hur stora de är i de olika stegen av vår produktion.

2. Reducering - så minskar vi våra utsläpp steg för steg 

2. Reducering - så minskar vi våra utsläpp steg för steg 

Det är viktigt att ständigt förbättra och reducera sina utsläpp. Det gäller foderproduktion, reducerade utsläpp på gårdarna och transporter hela vägen ut till butikshyllan. Redan nu finns ett långt framskridet miljöprogram med energibesparing, gröna logistikprojekt och grön el, och det går snabbt framåt. Andra områden som förbättrats är kartonger och emballage av 100 % återvunnen pappersmassa. Den soja som ingår i fodret är ansvarsfullt producerad enligt sojadialogen. Även om transporterna står för en blygsam del av utsläppen, cirka 5%, görs ändå förbättringar där det är möjligt. Ett annat fokusområde är minskat foderspill och förbättrad djurhälsa.

3. Klimatkompensation - så kompenserar vi

3. Klimatkompensation - så kompenserar vi

Klimatnytta uppkommer framför allt genom olika klimatåtgärder i utvecklingsländer såsom energieffektivisering, utveckling av ren och förnybar energi, trädplantering och bevarande av skog. Vi klimatkompenserar i tre certifierade projekt i Peru, Indien och Madagskar. Projekt som både bevarar regnskog samt bidrar till förnybar energi. Här kan du läsa mer om projekten vi klimatkompenserar för.