Klimatkompenserade projekt för ICAs ägg

Våra projekt inom klimatkompensation för ägg

Vi klimatkompenserar för ägg i tre certifierade projekt i Peru, Indien och Madagaskar. Läs mer om varför vi har valt att klimatkompensera i dessa tre projekt här.

Bild laddas

Vi har valt projekt som främjar bevaringen av skog från områden varifrån soja produceras, eftersom det är en viktig beståndsdel i hönsens foder. Dessa klimatkompensationsprojekt fokuserar inte bara på klimatet, utan också på att förbättra levnadsstandarden för de småbrukare som deltar i projekten.

Peru, Madre de Dios bevarande av regnskog

Det här projektet handlar om att hjälpa till och skydda den livsviktiga regnskogen i Amazonas så att koldioxiden stannar kvar där den hör hemma, det vill säga i träden och i jorden. Klimatkompensationen gör det möjligt att patrullera ett område motsvarande över 100 000 hektar, och på samma gång bidra till sociala initiativ och ökat entreprenörskap som skapar alternativa inkomstkällor för lokalbefolkningen. I projektet ingår också en förbättring av infrastrukturen och hjälp och stöd till utbildning för traktens invånare. Ambitionen är att övervaka den inhemska floran med sina totalt över 120 olika trädarter, däribland mahogny, fikon och ceder, och att skydda regnskogens biodiversitet där rödlistade djurarter som jaguaren, röd vrålapa och tapir fortfarande lever fritt. Projektet certifieras av VCS och CCB.

Indien, Khasi Hills hållbart skogsbruk och grön energiväxling

Vi stöder Indiens allra första skogsbevaringsprojekt i sitt slag, certifierat enligt standarden Plan Vivo. På en av världens våtaste platser har projektet som mål att stödja återuppbyggnad av degraderade skogar och att bevara de befintliga. Området Khasi Hills är en global "hotspot" för biologisk mångfald. Skogen ligger så högt uppe i bergen att den ofta benämns "molnskog". Också här handlar det om att förhindra avskogning och bidra till att minska den extrema fattigdomen bland lokalbefolkningen. Ett initiativ är att minska behovet av ved vilket medför två positiva effekter, färre träd behöver avverkas, samtidigt som man reducerar områdets föroreningar vilket gynnar folkhälsan på plats.

Madagaskar, grön energiväxling

Madagaskar är ett av världens allra fattigaste länder, och där jakten på ny jordbruksmark, timmer och ved hotar de unika ekosystemen. Enligt WWF täcktes ungefär 90 procent av ön av skog i början på 1900-talet. Idag finns knappt 10 procent kvar. Detta Gold Standard-certifierade projekt syftar till att ersätta behöver av ved genom att byta ut traditionella ved- och koleldade spisar med 10 olika sorters effektiva spisar, som bland annat drivs av solenergi. Fram till idag har 164 000 ugnar producerats och installerats, vilket gett upphov till 135 permanenta jobb. Vidar har 7 utbildningscenter byggts upp och över 1 270 000 ton ved har besparats. På så sätt bidrar projektet till 10 av FN:s 17 hållbarhetsmål.