Hållbarhet

Rent vatten på ren vilja

Östersjön är ett av världens mest förorenade hav. Avrinningsområdet består av nio länder med totalt 90 miljoner människor. Majoritet- en av föroreningar i Östersjön kommer från land.

Eftersom vattenomsättningen i Östersjön är så långsam stannar föroreningarna kvar länge, och de bryts ned sakta på grund av den låga vattentemperaturen. Detta gör att gifter lätt ansamlas i sediment, växter och djur.

Men det finns hopp

Utsläppen från land har minskat på senare år, restriktioner mot att släppa ut avloppsvatten från kryssningsindustrin har jobbats fram och inte minst bidrar en större medvetenhet hos gemene man till att man kan ana en ljusning.

Projekt Rädda Östersjön

– Det är ett projekt där vi bjuder in alla klasser i årskurs 8 i kommunen att genomföra ett hållbarhetsprojekt där man fördjupar sig i Östersjöns utmaningar, säger Andrea Sylvén, Projektledare hållbarhet på Flygfyren. Det är ett samarbete mellan Roslagens Sparbank, Roslagens Sparbanks Stiftelser och Flygfyren som startades upp förra året och som nu återkommer.

– Det var ett mycket uppskattat projekt med ett stort engagemang från både elever och lärare, säger Andrea. Och det är väl inte så konstigt, fortsätter hon. Vi vill alla ha ett friskt hav att fiska, bada och njuta av i vår vackra skärgård.

Sju utmaningar

Alla klasser får delta i ”workshops” med experter från bland annat Norrtälje Natur- centrum, Utvecklingscentrum för vatten och Erkenlaboratoriet, som berättar om de utmaningar som finns.

NÄRINGSÄMNEN: Östersjön får idag för mycket näringsämnen vilket leder till övergödning av havet. Ett tydligt exempel på detta är den årliga algblomningen på sommaren.

LÄKEMEDEL: Läkemedelsrester släpps dag- ligen ut i Östersjön, då varken kroppen eller reningsverken kan få bort alla läkemedels- rester idag.

KLIMATFÖRÄNDRINGAR: Östersjön kommer att bli påverkad av klimatförändringarna. När haven värms upp minskar syrehalten.

PLASTER: Plast tar lång tid för naturen att bryta ned och miljöfarliga ämnen kan frigöras.

KEMIKALIER: Olika former av miljögifter har under årens lopp släpps ut i östersjön vilket har påverkat både växt och djurliv negativt. NEDSKRÄPNING: Östersjön är inte lika påverkat av nedskräpning som vissa andra hav då länderna kring Östersjön har relativt bra sophanteringssystem. Ändock hamnar mycket skräp i Östersjön som inte borde hamna där.

ÖVERFISKE: Överfiske påverkar inte bara enskilda arter utan när en art överfiskas påverkas hela ekosystemet och hela havs- miljön kan hamna i obalans. Kvotfördelning och kommersiellt trålfiske är några möjliga faktorer som påverkar negativt.

Tävling i klassrummet

Klasserna väljer ut en utmaning och gör sen en handlingsplan som de ska presentera. I slutet av oktober presenteras arbetet för en jury som utser den vinnande klassen.

För ett levande Roslagen

– Att vi tog initiativ till att delta i detta projekt kändes självklart, eftersom vi vill verka för ett levande Roslagen, den devis vi jobbar med på Flygfyren när det gäller vårt Hållbarhets- arbete, avslutar Andrea.

Vår hållbarhetsvision

Vi på Flygfyren vill vara en del av ett samhälle som är långsiktigt hållbart. Det betyder att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Det innebär att vi måste leva på ett sätt idag som innebär att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi.

Ekologiskt - Vi vill att vi ska använda naturens resurser på ett långsiktigt hållbart sätt.

Socialt - Vi vill ha ett samhälle som där alla människor får en chans att leva och utvecklas på ett hållbart sätt.

Ekonomiskt - Vi vill ha ett ekonomiskt hållbart samhälle där det finns en trygghet och tillväxt för alla människor.

För ett levande Roslagen