Hållbarhet

Öppna landskap

Roslagsmjölk grundades av fyra familjer i Roslagen och har sedan 2016 levererat mjölk av högsta kvalité. Idag för man dialog med ytterligare ett antal mjölkproducerande gårdar för att kunna svar upp mot den ökande efterfrågan. Men bakgrunden till starten var lite mörkare. Vi var inte nöjda med att leverera till en stor utländsk multiaktör som vi upplevde gav oss väldigt lite förhandlingsutrymme. Både i fråga om prissättning och flexibilitet säger Sune Hansson, en av initiativtagarna till Roslagsmjölk.

Frihet

I ladugårdarna går våra kor i lösdrift och sommartid får de ströva fritt och beta de närliggande markerna och håller på så vis landskapet öppet och bidrar till den biologiska mångfalden och därigenom bevaras artrikedomen. Det mesta av allt foder som används till djuren odlas på den egna gården, helt utan bekämpningsmedel och handelsgödsel. De korta transporterna och det varsamma brukandet av jorden skapar en produktionskedja som gynnar hela ekosystemet fortsätter Sune.

Världens bästa mjölk

Självförsörjandegraden för mjölk ligger idag på rekordlåga 72 procent* vilket gör att vi importerar nästan 30 procent för att täcka upp vårt behov. Det är olyckligt av flera anledningar. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, räknar upp ett antal argument för att välja svensk närproducerad mjölk:

  • Svensk mjölk har låg klimatpåverkan. 44 procent lägre än världsgenomsnittet
  • Svenska mjölkkor är bland de friskaste i världen och användningen av antibiotika är lägst i EU.
  • Mjölkbönderna är motorn på landsbygden och varje mjölkbonde genererar i snitt ytterligare fem jobb och är en förutsättning för en levande landsbygd med skola och livsmedelsbutiker.
  • Sverige skulle behöva 120 000 fler mjölkkor för att uppnå 100 procent självförsörjning.

Bra för knoppen och kroppen

Mjölk innehåller 18 av totalt 22 näringsämnen. Det handlar inte minst om vitamin D och vitamin B12 (som inte finns alls i vegetabiliska livsmedel), men även jod. Det räcker med 2 - 5 dl mjölk eller mjölkprodukter per dag för att täcka behovet av kalcium och kopplingen till god hälsa med minskad risk för hjärtkärlhälsa, däribland diabetes typ 2 är mycket stor visar forskning. **

KRAV

Samtliga gårdar som levererar mjölk till Roslagsmjölk är KRAV-godkända. Det innebär att de följer de hårdare miljökrav och djurskyddsregler som gäller för ekologisk produktion. Att ombesörja en god djurhälsa och välbefinnande för djuren, samtidigt som livsmedlen produceras med minimal miljöpåverkan. Ett produktionssätt som i slutändan mynnar ut i en KRAV-stämpel på mjölk-förpackningarna. När du väljer mejeriprodukter från Roslagsmjölk gör du ett aktivt val. Ett val som bidrar till ett fortsatt öppet landskap i Roslagen där bönderna kan fortsätta att producera närodlade och ekologiska produkter.

Vi på Flygfyren

Vi märker ett allt större miljöengagemang från våra kunder vilket stärker oss i vårt långsiktiga arbete med att utveckla och stötta lokala alternativ på livsmedel. Alla vill göra så rätt man bara kan i dessa sammanhang och då är ”lokalt” och ”KRAV-odlat” de tydligaste och enklaste svaren i en annars ganska svårbegriplig miljödebatt. Vi jobbar aktivt och engagerat med vår devis ”För ett levande Roslagen” i vårt Hållbarhetsarbete därför var det självklart för oss att ta in Roslagsmjölk i vårt sortiment från start. Dels ur ett miljöperspektiv, dels för att bidra till att höja Roslagens och Sveriges självförsörjningsgrad säger Tommy Larsson, supportchef Flygfyren.

*PRINCE-rapporten, Naturvårdsverket, LRF
**Livsmedelsverket

Vår hållbarhetsvision

Vi på Flygfyren vill vara en del av ett samhälle som är långsiktigt hållbart. Det betyder att vi tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Det innebär att vi måste leva på ett sätt idag som innebär att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter som vi.

Ekologiskt - Vi vill att vi ska använda naturens resurser på ett långsiktigt hållbart sätt.

Socialt - Vi vill ha ett samhälle som där alla människor får en chans att leva och utvecklas på ett hållbart sätt.

Ekonomiskt - Vi vill ha ett ekonomiskt hållbart samhälle där det finns en trygghet och tillväxt för alla människor.

För ett levande Roslagen