ICA Paket

Behandling av personuppgifter

Här beskriver vi hur ICA Paket AB (org.nr 559401–8003) (hädanefter benämnt ”ICA” eller ”vi”/”oss”) behandlar dina personuppgifter när du väljer ICA som transportör av ditt paket från en e-handel till en ICA-butik. Nedan hittar du information om hur vi samlat in - och använder dina personuppgifter för att leverera paket till dig och hantera relaterade ärenden, samt vilka rättigheter du som kund har.

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter direkt från dig, men även från det e-handelsföretag som du har genomfört ett köp hos.

E-handel

När du väljer ICA som transportör så erhåller vi dina personuppgifter från den e-handel som du har köpt en vara ifrån. Vi och den e-handel som du har mottagit en orderbekräftelse ifrån är separat personuppgiftsansvariga för personuppgiftsbehandlingen, där vi är ansvariga för de behandlingar som sker med anledning av leveransen av ditt paket och tillhörande ärenden, såsom kundsupport. Vi behöver få dina personuppgifter för att kunna leverera paket till dig, informera dig om vart ditt paket är och när det är redo att hämtas samt för att kunna hantera kundservice.

Från dig själv

Vid leverans av paket behöver vi verifiera din identitet för att säkerställa att du är rätt mottagare av paketet. Du behöver därför identifiera dig antingen elektroniskt via BankID, eller fysiskt i butik med hjälp av din legitimation.

Ändamål för personuppgiftbehandlingen:

Hantera och leverera paket och försändelser 

När du väljer ICA som transportör av ditt paket så behöver vi behandla dina personuppgifter för att kunna leverera paketet till dig. Det innefattar följande behandlingar:

 • Upphämtning av paket
 • Transport
 • Logistik
 • Överlämning av paket
 • Utlämning av paket
 • Kommunikation till kund  
 • Verifiering av kunds identitet
 • Hantering av paketstatus

 

Kategorier av personuppgifter:

 • Identitetsuppgifter*
 • Kontaktuppgifter

Identitetsuppgifter* - inkluderar personnummer, för att kunna möjliggöra identifiering och säkerställa din identitet.

Laglig grund: Uppfyllande av avtal med den registrerade.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras till dess att paketet är levererat för detta ändamål, samt för en tid om 6 månader, eller för den tid som är nödvändig för nedanstående ändamål

Hantera reklamationer och skadeärenden

ICA behandlar dina personuppgifter om du behöver reklamera tjänsten, för att kunna registrera reklamationen eller hantera ärendet.

ICA behandlar dina uppgifter om du reklamerar tjänsten eller anmäler en skada till ICA för att hantera reklamationen eller skadeärendet. Dina uppgifter behandlas till exempel för att registrera reklamationsärenden och för att kommunicera med försäkringsbolag angående skadeärenden.

Kategorier av personuppgifter:

 • Identitetsuppgifter*
 • Kontaktuppgifter
 • Kommunikation
 • Order- och leveransuppgifter
 • Uppgift om agerande

Identitetsuppgifter* - inkluderar personnummer, för att kunna möjliggöra identifiering och säkerställa din identitet.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera din reklamation eller ditt skadeärende.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, till exempel hälsouppgifter, behandlar vi om det är nödvändigt för att hantera och bemöta rättsliga krav, till exempel rätt till ersättning vid skada.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras 6 månader för att kunna hantera en reklamation eller ett skadeärende, och 6 månader efter avslutat ärende vid en reklamation eller skadeärende.

Samtliga personuppgifter ovan kan delas med ICA Sverige, försäkringsbolag, leverantörer och speditörer med den lagliga grunden berättigat intresse.

Hantera förfrågningar

När du kontaktar ICA så behandlas dina uppgifter för att kunna ta emot, svara och följa upp ditt ärende.

ICA behandlar dina uppgifter när vi hanterar dina frågor, till exempel för att kommunicera med dig, utreda klagomål och supportärenden, samt för att logga din förfrågan.

Kategorier av personuppgifter:

 • Identitetsuppgifter*
 • Kontaktuppgifter
 • Kommunikation
 • Order- och leveransuppgifter
 • Uppgift om agerande

Identitetsuppgifter* - inkluderar personnummer, för att kunna möjliggöra identifiering och säkerställa din identitet.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att besvara förfrågningar från dig.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för detta syfte under en period om 6 månader räknat från tidpunkten från när ärendet avslutats.

Hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster

ICA behandlar dina uppgifter för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster, till exempel för att felsöka, logga, utveckla, testa och förbättra våra system och tjänster.

Kategorier av personuppgifter:
Samtliga uppgifter som anges under respektive behandling för ICA.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att livscykelhantera, skydda och utveckla våra system och tjänster.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under samma period som anges i förhållande till respektive ovan angivet ändamål med behandlingen av dina personuppgifter ovan. Personuppgifter i loggar bevaras för felsökning och incidenthantering under en tid om 6 månader räknat från tidpunkten för logghändelsen.

Hantera och bemöta rättsliga krav

ICA kan behandla dina uppgifter för att hantera och bemöta rättsliga krav.

ICA behandlar dina uppgifter för att hantera och bemöta rättsliga krav, till exempel vid en tvist eller en rättsprocess där ICA är part.

Kategorier av personuppgifter:

 • Identitetsuppgifter*
 • Kontaktuppgifter
 • Kommunikation
 • Order- och leveransuppgifter
 • Uppgift om agerande


Identitetsuppgifter* - inkluderar personnummer, för att kunna möjliggöra identifiering och säkerställa din identitet.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, till exempel hälsouppgifter, behandlar vi om det är nödvändigt för att hantera och bemöta rättsliga krav.

Eventuell behandling av uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott sker endast om behandlingen är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för detta syfte.

Samtliga personuppgifter ovan kan delas till externa försäkringsbolag, rådgivare, domstol, motparter etc. med den lagliga grunden berättigat intresse.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

ICA behandlar dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter.

Kategorier av personuppgifter:
Samtliga uppgifter som samlats in och som är nödvändiga för att uppfylla respektive rättslig skyldighet.

Laglig grund: Uppfylla rättslig förpliktelse

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig i förhållande till respektive rättsliga förpliktelse som vi har.

Samtliga personuppgifter kan delas med myndigheter, externa rådgivare och rättsvårdande myndigheter för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Mottagare som dina personuppgifter delas med

Vi delar aldrig med oss av dina personuppgifter till andra aktörer, eller för andra ändamål, än de häri angivna. 

ICA har ingått personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga personuppgiftsbiträden som behandlar dina personuppgifter får vår räkning med anledning ovan angivna ändamål.

Cookies

När du besöker ica.se så har du möjlighet att samtycka till placering av kakor. Det är ICA Sverige som är personuppgiftsansvarig för den behandling som sker med anledning av kakor, läs mer här, där du även kan återkalla ditt samtycke. 

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter som vi behandlar hos oss. För att kunna uppfylla dina rättigheter måste vi förstås alltid hantera dina personuppgifter inom ramen för din begäran.

Vill du nyttja dina rättigheter hos ICA Paket AB, kontakta kundtjänst på tel. 033-47 47 10.

Vi har under vissa omständigheter rätt att neka utövandet av vissa av dina rättigheter till exempel kan vi inte tillmötesgå en raderingsbegäran om personuppgifterna fortfarande är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats. Ett annat exempel är om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig, till exempel om du vid upprepade tillfällen begär samma sak.

Du har rätt att: