Allmänna villkor

Särskilda villkor Papricaklubben

Utöver Allmänna villkor för ICAs lojalitetsprogram gäller följande:

1. Papricaklubben

Papricaklubben är en barnklubb som ICA Sverige AB* (ICA) erbjuder barn till kunder som är stammis på ICA. Medlemskap innebär att kund med barn som är med i klubben får ta del av särskilt framtagna erbjudanden och event från ICA och de ICA-butiker som tillhandahåller Papricaklubben, som till exempel klubbtidning och uppvaktning i samband med barnets födelsedag. Papricaklubben nns initialt enbart i ICA Kvantum-butiker, men andra ICA-butiker kan på sikt tillkomma. Utskick inom ramen för Papricaklubben adresseras till ansökande kund i egenskap av barnets vårdnadshavare.

2. Villkor för att vara med i Papricaklubben

För att kunna vara medlem i Papricaklubben måste:

- kundens barn vara mellan 0-12 år men inte fyllt 13 år; och
- kunden vara stammis på ICA

3. När upphör medlemskap i Papricaklubben?

Medlemskapet upphör automatiskt när villkoren enligt punkt 2 ovan inte längre är uppfyllda eller när Papricaklubben läggs ned eller medlemskapet sägs upp.

Medlemskapet upphör också om kunden inte identifierat sig som stammis för det konto som är knutet till ansökan om medlemskap under 12 kalendermånader i följd.

När medlemskapet upphör raderas de uppgifter som kunden lämnat om sitt barn. De övriga avtal kunden har ingått, såsom Allmänna villkor för ICAs lojalitetsprogram fortsätter dock att gälla.

4. Uppsägning av medlemskap i Papricaklubben

ICA har rätt att säga upp medlemskap i Papricaklubben med två (2) månaders varsel.

Kund har alltid rätt att avsluta Papricaklubben omedelbart.

5. Hantering av Personuppgifter

Läs hur vi hanterar personuppgifter på ica.se/dataskydd

6. Villkorsändringar

Villkoren kan komma att ändras av ICA. Information om villkorsändringar sker via post till kund.

7. Kontaktuppgifter

Vid uppsägning eller andra frågor rörande Papricaklubben kontakta ICA Kundkontakt på ica.kundservice@ica.se eller på telefon, 033-47 47 90.

Allmänna villkor för användande av Papricaklubben-appen

Läs noga igenom dessa allmänna villkor innan du använder ICA Sverige ABs applikation Papricaklubben-appen (”applikationen”). Genom användande av applikationen godkänner du dessa villkor.

21 januari 2021

Licens

Uppfyller du dessa villkor och övriga instruktioner från ICA Sverige AB (”ICA”) får du en rätt att nyttja den programvara som applikationen består av i enlighet med dessa villkor. Följer du inte villkoren kan ICA återkalla licensen.

Alla rättigheter som inte uttryckligen ges till dig i dessa licensvillkor, i sin nuvarande eller tillkommande lydelse, behålls av ICA och det material som ingår i applikationen kan vara immaterialrättsligt skyddat och eventuellt tillhöra tredje part. Dessa villkor ger ingen rätt att använda sådant material.

Tillåten användning

Licensen innebär en rätt att ladda ner, installera och använda applikationen på en mobiltelefon, pekplatta eller annan avsedd enhet (nedan gemensamt kallade enheter). Du får inte, utöver vad som framgår av tvingande lag, villkoren eller av licensvillkor avseende eventuella komponenter som baseras på öppen källkod, försöka kopiera, dekompilera, dekonstrurera, disassemblera, härleda koden, avkryptera, modifiera, eller skapa härledda produkter helt eller delvis baserade på programvaran i applikationen eller på tjänsterna däri.

Vissa funktioner hos applikationen kan komma att kräva att enheten har uppkoppling till internet för att fungera helt eller delvis.

Föräldrar och vårdnadshavare skall övervaka sina barns användande av applikationen.

Ansvarsbegränsning

Så långt inte annat följer av tvingande lag ansvarar ICA inte för personskador, direkta eller indirekta skador eller följdskador som inte beror på ICA eller sådan omständighet över vilken ICA råder.

Underhåll och begränsningar i applikationen

ICA förbehåller sig rätten att när som helst utan ansvar eller ersättningsskyldighet uppdatera, uppgradera, ändra, tillfälligt eller permanent begränsa eller stänga ner applikationen eller åtkomsten till applikationen.

ICA åtar sig inga skyldigheter att tillhandahålla någon form av support eller underhåll av applikationen.

Övrigt

Dessa villkor kan ensidigt komma att ändras av ICA genom att du får ett tydligt meddelande därom via applikationen. För det fall du godkänner de nya villkoren alternativt fortsätter att använda applikationen efter det att du tagit del av sådana ändrade villkor anses du ha godkänt detta. I annat fall skall du avinstallera applikationen från samtliga enheter.

Villkoren gäller även för samtliga kommande uppdateringar av applikationen som ICA tillhandahåller och som ersätter och/eller utgör tillägg till applikationen, så länge och i den omfattning inte detta omfattas av ett separat avtal.

När du avinstallerat applikationen från samtliga enheter upphör villkoren att gälla.

Vi sparar inga personliga uppgifter men samlar information om hur appen används. 
För att läsa mer om hur ICA behandlar dina personuppgifter, läs mer på https://www.ica.se/dataskydd/


Kontaktuppgifter

ICA Sverige AB
Org nr 556021-0261
Gatuadress Kolonnvägen 20, 169 04 Solna 
Registreringsnummer för mervärdesskatt (Moms-reg nr) SE556021026101

Kontakt: ica.kundservice@ica.se
ICAs kundkontakt 020-83 33 33