Kamerabevakning på våra lager och kontor

På ICAs lager och kontor använder vi kamerabevakning för din och vår säkerhet. Personuppgiftsansvarig för kamerabevakningen är det/de ICA-bolag som verkar på den aktuella platsen. Vilket/vilka bolag som är personuppgiftsansvariga framgår av informationsskyltar på respektive kamerabevakad plats.

Dina rättigheter 

Enligt dataskyddsförordningen har du ett antal rättigheter. Du kan läsa mer om dina rättigheter här.

Respektive ICA-bolag har utsett ett dataskyddsombud som du kan nå på: 

 • ICA Gruppen AB: dpo.icagruppen@ica.se  '
 • ICA Sverige AB: dpo.icasverige@ica.se  
 • ICA Banken AB: dpo.icabanken@ica.se  
 • ICA Försäkringar AB: dpo.icabanken@ica.se  
 • ICA Fastigheter AB: dpo.icagruppen@ica.se  
 • Apotek Hjärtat AB: dataskyddsombud@apotekhjartat.se 

 

Ändamål med kamerabevakningen 

Kamerabevakning för att förebygga, avslöja och utreda brott samt arbetsplatshändelser 

Vi använder dina uppgifter i samband med att vi har kamerabevakning i vissa lokaler. Det gör vi för att förebygga, avslöja och utreda brott samt förebygga och utreda arbetsplatshändelser enligt arbetsmiljölagstiftningen. Det finns tydliga skyltar som visar om ett område är kamerabevakat. 

Områden som vi övervakar med kameror är till exempel receptioner, lagerlokaler och korridorer i kontorslokaler, samt inhägnade parkeringsplatser, gårdsplaner och lastzoner. 

För att kunna kamerabevaka på våra lager och kontor behöver vi göra följande behandlingar: 

 • Spela in rörlig bild
 • Spara ner materialet
 • Överlämna material vid misstanke om brott till intern utredning
 • Överlämna material vid misstanke om brott till brottsbekämpande myndighet 

Inspelat material används enbart för ovanstående ändamål och tillgången till materialet är begränsad till de funktioner som är nödvändiga för att uppfylla ändamålet med bevakningen. 

Kategorier av personuppgifter 

 • Bildmaterial (Rörlig bild)

Laglig grund 
Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förebygga, avslöja eller utreda brott samt förebygga och utreda arbetsplatshändelser enligt arbetsmiljölagstiftningen. 
Eventuell behandling av uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott sker endast om behandlingen är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall.

Bevarandetid
Materialet lagras endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet, dock längst 30 dagar eller så länge utredning pågår. 

Mottagare som information delas med 

I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till andra mottagare. 

Tjänsteleverantör

Vi använder underleverantörer för att hjälpa oss med att administrera kamerabevakningen, till exempel för att hantera nödvändig drift, teknisk support, underhåll av våra kameror och installation. Våra underleverantörer får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter och tystnadsplikt gäller även för dem. 

Rättsvårdande myndigheter 

Personuppgifterna kan även komma att delas till rättsvårdande myndigheter såsom Polisen, Säpo och Åklagarmyndigheten med den lagliga grunden berättigat intresse. 

Var uppgifterna lagras 

Allt bildmaterial från vår kamerabevakning lagras på säkra servrar inom Sveriges gränser. 

Om du är missnöjd 

Om du är missnöjd med hur ICA-bolagen bedriver kamerabevakning är du välkommen att höra av dig till respektive bolags dataskyddsombud via någon av mailadresserna ovan. 

Du kan också lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), som har en e-tjänst för detta på www.imy.se