Visselblås incident

Du har rätt att larma

Lagen ger dig rätt att larma om missförhållanden utan att riskera att råka illa ut.

Vad kan jag slå larm om? 

Du har rätt att slå larm om missförhållanden som det kan finnas ett allmänt intresse av att ta del av. Det betyder att till exempel dina egna synpunkter på hur organisationen styrs eller din lön inte hör hemma här. Däremot kan du larma om brott eller oegentligheter som du vet eller misstänker pågår inom organisationen. Exempel på detta kan vara: mutor, brott mot miljö- eller arbetsrättslagar eller förskingring. Det kan även vara aktuellt att slå larm om olika missförhållanden som strider mot EU-regler, exempelvis dataskyddsförordningen. 

Du som visselblåser är skyddad. 

Skyddet omfattar en bred krets och gäller bland annat arbetssökande, anställda, praktikanter, egenföretagare, personer som ingår i ett företags förvaltnings-, lednings, eller tillsynsorgan samt aktieägare som är verksamma i företaget. Skyddet gäller för den som har varit eller kan komma att ingå i kretsen av de som omfattas av skyddet. 

Den nya lagen ger en visselblåsare skydd i följande hänseenden: 

 • skydd i form av ansvarsfrihet, 
 • skydd mot hindrande åtgärder och 
 • skydd mot repressalier. 
   

Hur gör jag? 

Du kan skicka in din visselblåsning via brev. Kom ihåg att skriva ditt telefonnummer och/eller din postadress om du vill ha återkoppling om ditt ärende. Du ska inte visselblåsa till oss via e-post. Vi bedömer att det inte är ett tillräckligt säkert sätt för oss att ta emot den typen av information. Du behöver inte ange kontaktuppgifter om du inte vill, men då kan vi inte heller återkoppla om ditt ärende till dig. 

Gör så här: 

 1. Lägg det skrivna dokumentet med din visselblåsning i ett kuvert som du förseglar. 
 2. Skriv ”Extern visselblåsning Supermarket” på kuvertet och ingenting mer. 
 3. Lägg det förseglade kuvertet i ett nytt kuvert och skicka till: 
  Maxi ICA Stormarknad Karlskoga, Gesällgatan 5, 69134, Karlskoga. 

Du kan ringa oss på ett särskilt telefonnummer för visselblåsning. Vi spelar inte in samtalen 0707432488. 

Om du hellre rapporterar vid ett personligt möte i våra lokaler kan du boka ett möte via brev eller telefon på 0707432488.

Vad händer sen?  

Särskilt behörig personal på Maxi ICA Stormarknad Karlskoga tar emot och handlägger ditt ärende. 

 • Mottagande av en anmälan ska bekräftas inom 7 dagar. Kravet på bekräftelse gäller dock inte om den rapporterande personen har avsagt sig bekräftelse eller om det finns skäl att tro att en bekräftelse skulle avslöja personens identitet. 
 • Visselblåsaren ska få återkoppling inom 3 månader, i skälig utsträckning om de åtgärder som planeras eller har vidtagits och skälen för dessa. En rapporterande person (dvs. ej anonym) ska få information om att en uppgift som kan identifiera denna kan komma att lämnas ut (dock bara om syftet med uppföljning eller åtgärderna inte hindras genom att uppgifterna lämnas ut) 
 • Förfarandet ska dokumenteras – vid muntliga rapporter dokumentera (inspelning efter samtycke eller protokoll).