Samhällsengagemang

Stöd från Maxi Haninge-fonden?

Vem kan ansöka om stöd från Maxi Haninge-fonden?

Organisationer som varit verksamma i minst två år och som inte är vinstdrivande är välkomna att testa sina projektidéer som bidrar i en eller flera av fondens tre fokusområden. Maxi Haninge-fonden arbetar även uppsökande med långvariga partnerskap. Stöd ges inte till:

  • Partipolitiska eller religiösa insatser eller organisationer
  • Verksamheter som ingår i offentlig sektor
  • Vinstdrivande projekt eller organisationer
  • Privatpersoner
  • Utpräglade elitsatsningar

Maxi Haninge-fonden har en styrelse som sammanträder fyra gånger år. Det är också i styrelsen som besluten, om vilka som beviljas stöd, fattas.

Hur finansieras Maxi Haninge-fonden?

Finansieringen av fondens verksamhet bygger på gåvor från ägarbolaget bakom ICA Maxi Haninge eller insamlingar initierade till förmån till fonden eller för direkta ändamål som fondens styrelse beslutat att stödja.