Visselblåsning

Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden

Visselblåsning innebär att du som medarbetare/ praktikant/ konsult/extern aktör slår larm till ledningen om oegentligheter och missförhållanden inom organisationen. Lagen gäller rapportering av missförhållande som är arbetsrelaterade och där det finns ett allmänintresse av att de kommer fram, exempelvis misstanke om skattebrott, penningtvätt, finansiering av terrorism, miljöskydd och folkhälsa.

Syftet med lagen är att skydda visselblåsaren mot repressalier såsom skiljande från anställning eller ekonomiska sanktioner.

Om du som extern aktör vill rapportera ett missförhållande kan du göra detta genom att använda vårt formulär nedan.

HR-chefen tar emot rapporter, följer upp samt återkopplar. HR-chefen har tystnadsplikt och har som utgångspunkt ensam tillgång till de uppgifter som inkommer via visselblåsarfunktionen.

Uppföljning och återkoppling

Visselblåsare har rätt att vara anonym. Utgångspunkten är dock att visselblåsaren enligt lag ska få en bekräftelse på mottagandet av rapporten inom sju dagar. Om visselblåsaren vill vara anonym och uttryckligen avsagt sig bekräftelse eller om det finns anledning att anta att en bekräftelse skulle avslöja personens identitet behöver ingen bekräftelse skickas.

De behöriga personerna ska omsorgsfullt följa upp och visselblåsaren ska i skälig utsträckning få en återkoppling inom högst tre månader från bekräftelsen. Återkopplingen ska innebära att visselblåsaren får information om vad som har gjorts för att utreda den aktuella situationen samt även information om andra planerade åtgärder.

Formulär