Visselblås incident

Du har rätt att larma

Lagen ger dig rätt att larma om missförhållanden utan att riskera att råka illa ut. Du kan larma här på webben helt anonymt. Gå in på vår sida för visselblåsning för att larma eller följa ditt ärende.

Visselblåsning

Lag (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden

Visselblåsning innebär att du som medarbetare/ praktikant/ konsult/extern aktör slår larm till ledningen om oegentligheter och missförhållanden inom organisationen. Lagen gäller rapportering av missförhållande som är arbetsrelaterade och där det finns ett allmänintresse av att de kommer fram, exempelvis misstanke om skattebrott, penningtvätt, finansiering av terrorism, miljöskydd och folkhälsa.

Syftet med lagen är att skydda visselblåsaren mot repressalier såsom skiljande från anställning eller ekonomiska sanktioner.

Om du som extern aktör vill rapportera ett missförhållande kan du göra detta genom att använda vårt formulär nedan.

HR-chefen tar emot rapporter, följer upp samt återkopplar. HR-chefen har tystnadsplikt och har som utgångspunkt ensam tillgång till de uppgifter som inkommer via visselblåsarfunktionen.

Uppföljning och återkoppling

Visselblåsare har rätt att vara anonym. Utgångspunkten är dock att visselblåsaren enligt lag ska få en bekräftelse på mottagandet av rapporten inom sju dagar. Om visselblåsaren vill vara anonym och uttryckligen avsagt sig bekräftelse eller om det finns anledning att anta att en bekräftelse skulle avslöja personens identitet behöver ingen bekräftelse skickas.

De behöriga personerna ska omsorgsfullt följa upp och visselblåsaren ska i skälig utsträckning få en återkoppling inom högst tre månader från bekräftelsen. Återkopplingen ska innebära att visselblåsaren får information om vad som har gjorts för att utreda den aktuella situationen samt även information om andra planerade åtgärder.

Hur hanteras eventuella personuppgifter?

Visselblåsartjänsten är en möjlighet att berätta anonymt. Endast om du själv väljer att lämna in dina personuppgifter när du lämnar din rapport i visselblåsartjänsten samlar vi på Ica Maxi Barkarbystaden in och behandlar dina personuppgifter. Om personuppgifter samlas in så kommer de behandlas för att hantera inkomna ärenden till visselblåsartjänsten. Personuppgifterna hanteras då av HR-avdelningen på ICA Maxi Barkarbystaden. Vill du veta mer hur personuppgifterna behandlas, se information nedan.

Dina personuppgifter används för att hantera ICA Maxi Barkarbystadens visselblåsartjänst

Om du väljer att lämna dina personuppgifter när du lämnar din rapport, så använder ICA Maxi Barkarbystaden dina personuppgifter, såsom kontaktuppgifter och incidentuppgifter, för att hantera ICAs visselblåsartjänst, till exempel för att hantera lämnade rapporter, kommunicera med beröra personer och följa på rapporter. Behandlingen baseras på lagstadgade* förpliktelser att hantera visselblåsatjänst.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, såsom hälsouppgifter och uppgifter om sexuell läggning och religiös övertygelse, behandlas om det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra skyldigheter eller utöva våra rättigheter inom arbetsrätten. Eventuell behandling av uppgifter om lagöverträdelse som innefattar brott sker endast om behandling är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göra gällande eller försvaras i ett enskilt fall eller avser enstaka uppgifter och är nödvändiga för att anmäla misstanke om brott till polisen.

Vi sparar dina personuppgifter i upp till två(2)månader räknat från det att ärendet avslutats eller för en längre tid om det är nödvändigt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

*Lag(2021:890 om skydd för personer som rapporterar om missförhållande, vilken implementerar EU.s direktiv 2019/1937