ICAs allmänna villkor för användande av appen ICA

Läs noga igenom dessa allmänna villkor innan du använder ICAs applikation ICA (nedan ”Applikation”). Genom användande av Applikationen godkänner du dessa villkor. Augusti 2015

Licens

Förutsatt att du uppfyller dessa villkor och övriga instruktioner som ICA Sverige AB från tid till annan anvisar får du härmed en rätt att nyttja den programvara som Applikationen består av. Rätten innebär att du får använda Applikationen i enlighet med dessa villkor. Följer du inte villkoren kan ICA återkalla licensen.

Alla rättigheter som inte uttryckligen ges till dig behålls av ICA och det material som ingår i Applikationen kan vara immaterialrättsligt skyddat och därmed tillhöra tredje part. Dessa villkor ger ingen rätt att använda sådant material.

Tillåten användning

Licensen innebär en rätt att ladda ner, installera och använda Applikationen på en mobiltelefon, pekplatta eller annan avsedd enhet (nedan gemensamt kallade enheter). Du får inte, utöver vad som framgår av tvingande lag, villkor eller av licensvillkor avseende eventuella komponenter som baseras på öppen källkod, försöka kopiera, dekompilera, dekonsturera, disassemblera, härleda koden, avkryptera, modifiera, eller skapa härledda produkter helt eller delvis baserade på programvaran i Applikationen eller på tjänsterna däri.

Användningen av hela eller delar av Applikationen kan kräva att du godkänner ytterligare särskilda villkor och/eller registrerar dig i någon form hos ICA och därigenom godkänner de därmed anvisade villkoren.

Genom användande av Applikationen godkänner du att ICA i enlighet med villkoren registrerar och sammanställer den information som du matar in eller som genereras via Applikationen.

Vissa funktioner kan komma att kräva uppkoppling till internet eller andra funktioner hos enheten för att fungera helt eller delvis.

Marknadsföring

Applikationen kan användas som en informationskanal varigenom ICA kan skicka information och erbjudanden avseende sina och sina samarbetspartners produkter och tjänster. Sådan information kan skickas via push-notiser och andra meddelanden genom Applikationen. Genom godkännande av dessa villkor samtycker du till att ICA får skicka ovan angivna meddelanden. Möjligheten att ta emot push-notiser kan regleras i enheten eller i Applikationen.

De meddelanden och den information som kan mottas genom Applikationen kan vara marknadsföring och är inte avsedd för barn, varför föräldrar och vårdnadshavare skall övervaka eventuella barns användande av en enhet med Applikationen installerad.

Positionering

Applikationen kräver att du samtycker till att du genom din enhet positioneras för att vissa funktioner skall kunna användas. Du har möjlighet att godkänna eller neka till detta samt till ICAs behandling av personuppgifter som är förbunden därmed, vilket regleras närmare nedan. För det fall du inte önskar detta har du möjlighet att stänga av denna funktion i enheten, med då kommer Applikationen inte att fungera. Genom användande av positioneringstjänsten i Applikationen samtycker du till att positionering och behandling av personuppgifter sker i enlighet med dessa villkor.

Personuppgifter

ICA avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till ICA och personuppgifter som registreras i samband med användandet av Applikationen, däribland men inte begränsat till information om din användning av Applikationen, positionering samt övrig information som inhämtats med ditt samtycke.  

Syftet med ICAs behandling av dessa personuppgifter är att använda personuppgifter för att möjliggöra riktad marknadsföring samt lämna information om ICA-verksamhetens och utvalda samarbetspartners varor och tjänster.

Vidare kommer ICA-koncernen att nyttja informationen för att kundanpassa varor och tjänster, vilket även kan innebära behandling, för att utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling. Utöver vad som framgår av dessa villkor kommer personuppgifterna varken att säljas eller överföras till någon utanför ICA-koncernen, förutom för behandling för ICAs räkning, t ex för tryckning, distribution eller administrativa ändamål, av bolag med verksamhet såväl inom som utom EU och EES området. Personuppgifter sparas under den tid du har en pågående användarrelation och 24 månader efter det att ICA senast registrerade en personuppgift om dig eller så länge som lag eller andra föreskrifter fordrar att personuppgifterna sparas. 

Du har rätt att från ICA få information om behandlingen av de personuppgifter som berör dig. ICA kommer på kunds begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även motsätta dig fortsatt behandling av de personuppgifter som inhämtats i samband med ditt användande av Applikationen. Du skall skriftligen anmäla detta till ICA, som kommer att avidentifiera eller ta bort uppgifterna om dig och din enhet. Du skall därefter också avinstallera Applikationen. Du kan även skriftligen till ICA anmäla att du motsätter dig behandling för ändamål som rör direktmarknadsföring. Förfrågningar och information om ICAs behandling av personuppgifter hanteras av ICA enligt kontaktuppgifter nedan.

Genom att acceptera villkoren samtycker du till den behandling av personuppgifter som beskrivits i häri.

Ansvarsbegränsning

Så långt inte annat följer av tvingande lag ansvarar ICA inte för personskador, direkta eller indirekta skador eller följdskador, inklusive men inte begränsat till utebliven vinst, skadad eller förlorad data, information eller elektronisk värdehandling, utebliven sändning eller mottagande av data eller information, avbrott i affärsverksamhet eller andra affärsmässiga skador eller förluster som inte beror på ICA eller sådan omständighet över vilken ICA råder.

Underhåll och begränsningar i Applikationen

ICA förbehåller sig rätten att när som helst utan ansvar eller ersättningsskyldighet uppdatera, uppgradera, ändra, tillfälligt eller permanent begränsa eller stänga ner Applikationen eller åtkomsten till Applikationen.

ICA åtar sig inga skyldigheter att tillhandahålla någon form av support eller underhåll av Applikationen.

Övrigt

I den mån du sedan tidigare är ansluten till ICAs förmåns- och lojalitetsprogram (ICA-bonus) har du tidigare accepterat att ICA bland annat får behandla personuppgifter om dig. Dessa villkor utgör tillägg till villkoren som följer av att du är ansluten till ICA-bonus.

Dessa allmänna villkor gäller tillsvidare och ersätter samtliga tidigare eller samtida avtal gällande Applikationen. ICA äger rätt att ändra villkoren för Applikationen. Sådan ändring träder i kraft trettio dagar efter det att de ändrade villkoren tillgängliggjorts på Applikationen eller att du informerats om ändringen via ett meddelande därom via Applikationen eller via någon av de kontaktkanaler som du uppgivit. För det fall du godkänner de nya villkoren alternativt fortsätter att använda Applikationen anses du ha godkänt de efterträdande villkoren. I annat fall skall du avinstallera Applikationen från samtliga enheter.

Villkoren gäller även för samtliga kommande uppdateringar av Applikationen som ICA tillhandahåller och som ersätter och/eller utgör tillägg till Applikationen, så länge och i den omfattning inte detta omfattas av ett separat avtal.

Kontaktuppgifter

ICA Sverige AB
Org nr 556021-0261
Gatuadress: Svetsarvägen 16
Postadress: 17193 SOLNA
Moms Reg nr: SE556021026101
Tel Kundkontakt: 020-83 33 33
e-post Kundkontakt: kundkontakt@ica.se