ICAs allmänna villkor för användande av ICA-appen

Läs noga igenom dessa allmänna villkor innan du använder ICAs applikation ICA (nedan ”Applikation”). Genom användande av Applikationen godkänner du dessa villkor. September 2019.

Licens

Förutsatt att du uppfyller dessa villkor och övriga instruktioner som ICA Sverige AB från tid till annan anvisar får du härmed en rätt att nyttja den programvara som Applikationen består av. Rätten innebär att du får använda Applikationen i enlighet med dessa villkor. Följer du inte villkoren kan ICA återkalla licensen.

Alla rättigheter som inte uttryckligen ges till dig behålls av ICA och det material som ingår i Applikationen kan vara immaterialrättsligt skyddat och därmed tillhöra tredje part. Dessa villkor ger ingen rätt att använda sådant material.

Tillåten användning

Licensen innebär en rätt att ladda ner, installera och använda Applikationen på en mobiltelefon, pekplatta eller annan avsedd enhet (nedan gemensamt kallade enheter). Du får inte, utöver vad som framgår av tvingande lag, villkor eller av licensvillkor avseende eventuella komponenter som baseras på öppen källkod, försöka kopiera, dekompilera, dekonsturera, disassemblera, härleda koden, avkryptera, modifiera, eller skapa härledda produkter helt eller delvis baserade på programvaran i Applikationen eller på tjänsterna däri.

Användningen av hela eller delar av Applikationen kan kräva att du godkänner ytterligare särskilda villkor och/eller registrerar dig i någon form hos ICA och därigenom godkänner de därmed anvisade villkoren.

Genom användande av Applikationen godkänner du att ICA i enlighet med villkoren registrerar och sammanställer den information som du matar in eller som genereras via Applikationen.

Vissa funktioner kan komma att kräva uppkoppling till internet eller andra funktioner hos enheten för att fungera helt eller delvis.

Marknadsföring

Applikationen kan användas som en informationskanal varigenom ICA kan skicka information och erbjudanden avseende sina och sina koncernbolags/samarbetspartners produkter och tjänster. Sådan information kan skickas via push-notiser och andra meddelanden genom Applikationen. Genom godkännande av dessa villkor samtycker du till att ICA får skicka ovan angivna meddelanden. Möjligheten att ta emot push-notiser kan regleras i enheten eller i Applikationen.

De meddelanden och den information som kan mottas genom Applikationen kan vara marknadsföring och är inte avsedd för barn, varför föräldrar och vårdnadshavare skall övervaka eventuella barns användande av en enhet med Applikationen installerad.

Positionering

Applikationen kräver att du samtycker till att du genom din enhet positioneras för att vissa funktioner skall kunna användas. Du har möjlighet att godkänna eller neka till detta samt till ICAs behandling av personuppgifter som är förbunden därmed, vilket regleras närmare nedan. För det fall du inte önskar detta har du möjlighet att stänga av denna funktion i enheten, med då kommer Applikationen inte att fungera. Genom användande av positioneringstjänsten i Applikationen samtycker du till att positionering sker i enlighet med dessa villkor.

Personuppgifter

För information om personuppgiftsbehandling se ica.se/dataskydd

Ansvarsbegränsning

Så långt inte annat följer av tvingande lag ansvarar ICA inte för personskador, direkta (t.ex. tappad mobiltelefon vid användning av appen) eller indirekta skador eller följdskador, inklusive men inte begränsat till utebliven vinst, skadad eller förlorad data, information eller elektronisk värdehandling, utebliven sändning eller mottagande av data eller information, avbrott i affärsverksamhet eller andra affärsmässiga skador eller förluster som inte beror på ICA eller sådan omständighet över vilken ICA råder.

Underhåll och begränsningar i Applikationen

ICA förbehåller sig rätten att när som helst utan ansvar eller ersättningsskyldighet uppdatera, uppgradera, ändra, tillfälligt eller permanent begränsa eller stänga ner Applikationen eller åtkomsten till Applikationen.

ICA åtar sig inga skyldigheter att tillhandahålla någon form av support eller underhåll av Applikationen.

Övrigt

Dessa villkor utgör tillägg till Allmänna villkor för ICAs lojalitetsprogram

Dessa villkor gäller tillsvidare och ersätter samtliga tidigare eller samtida avtal gällande Applikationen. ICA äger rätt att ändra villkoren för Applikationen. Sådan ändring träder i kraft trettio dagar efter det att de ändrade villkoren tillgängliggjorts på Applikationen eller att du informerats om ändringen via ett meddelande därom via Applikationen eller via någon av de kontaktkanaler som du uppgivit. För det fall du godkänner de nya villkoren alternativt fortsätter att använda Applikationen anses du ha godkänt de efterträdande villkoren. I annat fall skall du avinstallera Applikationen från samtliga enheter.

Villkoren gäller även för samtliga kommande uppdateringar av Applikationen som ICA tillhandahåller och som ersätter och/eller utgör tillägg till Applikationen, så länge och i den omfattning inte detta omfattas av ett separat avtal.

Kontaktuppgifter

ICA Sverige AB
Org nr 556021-0261
Gatuadress: Kolonnvägen 20
Postadress: 16970 SOLNA
Moms Reg nr: SE556021026101
Tel Kundkontakt: 020-83 33 33
e-post Kundkontakt: kundkontakt@ica.se