Sponsringspolicy

Var med och må bra

Sponsringspolicy

Som en av Sveriges största dagligvarubutiker är vi på många sätt en naturlig del av många människors vardag, detta bidrar givetvis till att vi får ett väldigt stort antal förfrågningar om sponsringssamarbeten. De flesta tvingas vi tacka nej till, när det gäller sponsring kommer tillgångarna aldrig att möta efterfrågan.

På denna sida hittar ni vår sponsringspolicy som gäller för vår butik, ICA Maxi Erikslund. Ni hittar även information om hur ni ansöker om sponsring. Vi driver vår sponsring under konceptet ”Var med och må bra!”

Sponsringspolicy för ICA Maxi Erikslund gällande från och med 2014-01-01

Vår definition av sponsring

Sponsring är ett samarbete på affärsmässiga grunder. Ett samarbete vars syfte är att skapa en ömsesidig nytta för båda parter. Den sponsrade parten erbjuder sponsorn vissa förmåner och får som motprestation från vår sida t ex pengar eller varor. Om det inte finns krav på motprestation i avtalet mellan parterna är det inte fråga om sponsring, utan om en donation.

Syftet med vår sponsring

Grundtanken med all sponsring vi deltar i är att den ska leda till ett ömsesidigt utbyte av värden. Exempel på värden kan vara:

 • att öka marknadens kännedom om ICA Maxi Erikslund
 • att ge ökad tillströmmning av kunder till butiken
 • att göra oss till en ännu mer attraktiv arbetsgivare
 • internt i vårt företag ska sponsringen medverka till att öka stoltheten och engagemanget i företaget

Riktlinjer för sponsring

En grundförutsättning för att ICA Maxi Erikslund ska delta i sponsring är att det är hög kvalitet i genomförandet, ha en god struktur, inge trygghet och utgå från ett hållbart miljötänkande. ICA Maxi Erikslund sponsring planeras i god tid innan genomförandet och utgår från någon eller flera av följande parametrar:

 • Vi engagerar oss enbart i verksamheter som stämmer överens med ICA Maxi Eriklsunds värderingar.
 • Våra huvudområden är hälsa, mat, träning och allas lika värde.
 • Vi vill genom våra sponsringar göra skillnad för människors hälsa och välbefinnande.
 • Vi engagerar oss i huvudsak i barn- och ungdomsidrott.
 • De föreningar och organisationer vi väljer att samarbeta med bör ha med mat och måltider att göra.
 • Vi ska delta i evenemang och verksamheter som bidrar positivt till jämlikhet, jämställdhet och/eller mångfald.
 • Vi ska vara med i sammanhang där syftet är att stötta vårt lokala samhälle, det vill säga det geografiska område där huvuddelen av ICA Maxi Erikslunds kunder bor, det vill säga i första hand Västerås kommun.

Tidsperioder för ekonomisk sponsring

Vi delar upp denna sponsring halvårsvis och för att kunna behandla ert önskemål om sponsring så måste vi ha er förfrågan senast den 31/1 för sponsring under perioden Mars-Augusti och senast den 31/7 för sponsring under perioden September-Februari.

Tidsperioder för sponsring av varor eller tjänster

Denna form av sponsring delar vi upp månadsvis. För att behandla er förfrågan om sådan sponsring så behöver vi ha den minst en hel kalendermånad i förväg, t ex för ett evenemang som äger rum 16/6 behöver vi alltså ha er förfrågan senast 1/5

Alla förfrågningar om sponsring ombedes mailas in till: daniel.kvist@maxi.ica.se. Då det underlättar vårt arbete väldigt mycket, så kommer enbart förfrågningar via mejl att behandlas. Vi är tacksamma om detta efterföljs.

Beslut om sponsring

Beslut om sponsring fattas av ICA Maxi Erikslunds ledningsgrupp och grundas alltid på företagets intressen.