Rättigheter

Du har vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter som vi har sparade hos oss. Du har bland annat rätt att hämta hem ett registerutdrag med dina personuppgifter och få dina uppgifter rättade.

För att kunna uppfylla dina rättigheter måste vi behandla dina personuppgifter. Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter du har på Datainspektionens hemsida.

Hur kan jag hantera mina personuppgifter?


Få tillgång till dina personuppgifter

Det är viktigt för oss att vara öppna och transparenta med vilken information vi har om dig. Som stammis på ICA kan du när som helst logga in på ica.se för att se vissa uppgifter som vi har registrerade om dig, t.ex. kontaktuppgifter, dina intjänande stammispoäng och i vissa fall dina personliga erbjudanden.

Du kan även få tillgång till dina uppgifter genom att beställa ett utdrag med de personuppgifter om dig som vi har sparade hos oss.

Beställ ditt registerutdrag här. Scrolla ner till Hantera dina data.

Begära rättelse av personuppgifter

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att be­gära att uppgiften rät­tas eller kompletteras. Detta gör du genom att kontakta kundservice.

Som stammis på ICA kan du även själv uppdatera vissa upp­gifter om dig genom att logga in på ica.se.

Ge och ta tillbaka ditt samtycke

I vissa fall kommer vi att be om ditt godkännande för att behandla dina personuppgifter. Du har då rätten att när som helst ångra dig och ta tillbaka godkännandet för fortsatt behandling. Det betyder att vi fortfarande har rätt att använda redan insamlade uppgifter, eftersom du har gett ditt godkännande sedan tidigare.

Kontakta kundservice om du vill återkalla ett givet samtycke.

Avsäga dig direktreklam

Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick, både digitala och i pappersfor­mat. Du kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i utskicket, kontakta kundservice eller, om du är stammis på ICA, under dina inställningar på ica.se.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse

I vissa fall har vi gjort bedömningen att vårt behov av att vi behandlar dina personuppgifter är så starkt att vi har ett så kallat berättigat intresse. Du har rätt att motsätta dig vår bedömning om berättigat in­tresse.

Om det finns ett avgörande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än ditt integri­tetsintresse får vi fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen. Kan vi inte visa på tvingande skäl kommer vi sluta att behandla dina personuppgifter.

Radera uppgifter

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Om det t.ex. inte längre finns något behov av att behandla personuppgifterna eller om du har avsagt dig direktreklam. Om vi behöver informationen för att kunna fullfölja ett avtal med dig eller om det finns lagkrav på att vi ska behålla personuppgifterna kan vi däremot inte radera dem.

Begränsa behandling av uppgifter

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du t.ex. inte anser att de är korrekta eller om du vill motsätta dig vårt berättigade intresse att utföra en behandling. Det kan dock inne­bära att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behand­lingen begränsas.

Flytta din data (dataportabilitet)

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format. Till skillnad från ett registerutdrag ingår här endast vissa av de uppgifter som du själv har tillhandahållit oss, t.ex. om du har lämnat din e-postadress i samband med registrering för ett utskick. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet.