Detaljerad information om behandlingar

Hantera förhållandet med samarbetspartner (ICA Sverige och ICA-butik)

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ICA Sveriges och ICA-butikers berättigade intresse av att hantera förhållandet med samarbetspartner.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för detta syfte under tiden för förhållandet med din organisation och för en tid om tio (10) år därefter för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, samt för den tid därefter som är nödvändig för att hantera kravet. Personuppgifter i bokföringsmaterial sparas enligt bokföringslagen under en period om sju (7) år räknat efter utgången av det kalenderår då aktuellt räkenskapsår avslutades.

 

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer i tjänsten (ICA Sverige och ICA-butik) 

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att möjliggöra kommunikation mellan medarbetare och med externa parter i tjänsten.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under en period om tio (10) år räknat från tidpunkten för den senaste kommunikationen i samma konversation för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta alla typer av rättsliga krav.


Utvärdera och följa upp förhållandet med samarbetspartner (ICA Sverige och ICA-butik)

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Identitetsuppgifter
 • Organisatoriska uppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ICA Sveriges och ICA-butikers berättigade intresse av att utvärdera och följa upp förhållandet med samarbetspartner.

Bevarandetid: Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik sparas tillsvidare.


Utrednings- och säkerhetsskäl (ICA Sverige och ICA-butik) 

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att behandla personuppgifter av utrednings- och säkerhetskäl. 

Bevarandetid: För att utfärda passer- och säkerhetskort, samt för åtkomsthantering och behörighetstyrning bevaras dina personuppgifter under anställningsförhållandet och för en tid om en (1) månader därefter av tekniska skäl.

För utpasseringskontroller och besöksmottagning bevaras dina personuppgifter för en tid om två (2) månader räknat från tidpunkten för kontrollen eller besöket eller den längre tid därefter som är nödvändig för att tillgo-dose vårt berä¬ttigade intresse av att hantera och bemöta alla typer av rättsliga krav.

Logginformation i samma syfte bevaras under en period om 13 månader från tidpunkten för logghändelsen.


Kamerabevakning för att förebygga, avslöja och utreda brott (ICA Sverige och ICA-butik)

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Bild- och ljudmaterial

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra kamerabevakning i syfte att förebygga, avslöja och utreda brott.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under en period om två (2) månader räknat från tidpunkten för inspelningen i syfte att förebygga, avslöja och utreda brott. 


Hantera och bemöta rättsliga krav (ICA Sverige och ICA-butik) 

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Samtliga uppgifter som samlats in och som är nödvändiga för att hantera och bemöta det aktuella rättsliga kravet.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ICA Sverige och ICA-butikers berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. hälsouppgifter, behandlar vi om det är nödvändigt för att hantera och bemöta rättsliga krav.

Eventuell behandling av uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott sker endast om behandlingen är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för detta syfte.


Uppfylla rättsliga skyldigheter (ICA Sverige och ICA-butik) 

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Samtliga uppgifter som samlats in och som är nödvändiga för att uppfylla respektive rättslig skyldighet.

Rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för att ICA Sverige och ICA-butiker ska kunna uppfylla sina respektive rättsliga skyldigheter.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig i förhållande till respektive rättslig skyldighet.


Hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster (ICA Sverige och ICA-butik)

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Samtliga uppgifter som anges under respektive behandling. 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ICA Sveriges och ICA-butikers berättigade intresse av att livscykelhantera, skydda och utveckla våra system och tjänster.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under samma period som anges i förhållande till respektive ovan angivet ändamål med behandlingen av dina personuppgifter ovan. Personuppgifter i loggar bevaras för felsökning och incidenthantering under en tid om 13 månader räknat från tidpunkten för logghändelsen.