Kund

Detaljerad information om mottagare som uppgifter delas med

ICA Sverige (ICA-butik)

Följa upp och utvärdera kundförhållandet

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Erbjudanden
 • Köpinformation

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ICA Sveriges berätti­gade intresse av att följa upp och utvärdera sin verksamhet.


Försäkringsbolag (ICA-butik och ICA Sverige)

Hantera reklamationer och skadeärenden

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Bild- och ljudmaterial
 • Butiksuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Köpinformation
 • Order- och leveransuppgifter
 • Uppgift om agerande

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera din re­klamation eller ditt skadeärende.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. hälsouppgifter, behandlar vi om det är nödvän­digt för att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. rätt till ersättning vid skada.


Hantera och bemöta rättsliga krav

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Bild- och ljudmaterial
 • Butiksuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Köpinformation
 • Order- och leveransuppgifter
 • Uppgift om agerande

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose berörda ICA-butikers och ICA Sveriges berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. hälsouppgifter, behandlar vi om det är nödvän­digt för att hantera och bemöta rättsliga krav.

Eventuell behandling av uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott sker endast om behandlingen är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna faststäl­las, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall.


Leverantör (ICA-butik och ICA Sverige)

Hantera reklamationer och skadeärenden

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Bild- och ljudmaterial
 • Butiksuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Köpinformation
 • Order- och leveransuppgifter
 • Uppgift om agerande

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera din re­klamation eller ditt skadeärende.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. hälsouppgifter, behandlar vi om det är nödvän­digt för att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. rätt till ersättning vid skada.


Betaltjänstleverantör (ICA-butik)

Hantera köp av vara och tjänst

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Butiksuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Order- och leveransuppgifter

Avtal. Behandling av personnummer är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med  behandlingen.


Lotterier och spelbolag (ICA-butik)

Hantera köp av vara och tjänst

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Butiksuppgifter
 • Köpinformation

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att ICA-butiken ska uppfylla köpeavtalet med dig.

Berättigat intresse. Om du är företagskund kommer ICA-butiken att behandla dina personuppgifter för att ICA-butiken ska kunna tillgodose sitt och företagets berätti­gade intresse av att uppfylla köpeavtalet med företaget.


Kort- och presentkortsleverantörer (ICA-butik)

Hantera köp av vara och tjänst

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Butiksuppgifter
 • Köpinformation

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att ICA-butiken ska uppfylla köpeavtalet med dig.

Berättigat intresse. Om du är företagskund kommer ICA-butiken att behandla dina personuppgifter för att ICA-butiken ska kunna tillgodose sitt och företagets berätti­gade intresse av att uppfylla köpeavtalet med företaget.


Inkassobolag (ICA-butik)

Hantera och bemöta rättsliga krav

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Butiksuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Köpinformation
 • Order- och leveransuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose berörda ICA-butikers berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.


Organisationer (ICA Sverige)

Forskning och statistik

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund för överföringen

 • Demografiska uppgifter
 • Köpinformation

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt och mottagarens berättigade intresse av att genomföra forskning eller ta fram sta­tistik.


Övriga mottagare (ICA-butik och ICA Sverige)

Mottagare

Syfte

Laglig grund för överföringen

Myndigheter

Vi kan lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga en­ligt lag att göra det.

Rättslig skyldighet. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla rättsliga för­pliktelser.

Externa rådgivare

Vi kan lämna nödvändig information till externa rådgivare, t.ex. revisionsbyråer, advokatbyråer eller andra juristbyråer om vi är skyldiga en­ligt lag att göra det eller för att hantera eller bemöta rättsliga krav.

Rättslig skyldighet och berättigat intresse. Behandlingen är nöd­vändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter alternativt tillgodose vårt berätti­gade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Domstol, motparter etc.

För att hantera och bemöta rättsliga krav kan vi över­föra uppgifter till andra par­ter.

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berätti­gade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Rättsvårdande myndigheter, t.ex. Polisen

Vi kan dela personuppgifter med rätts­vårdande myndigheter, t.ex. polisen om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller för att bidra till en pågående brottsutred­ning.

Rättslig skyldighet och berättigat intresse. Behandlingen är nöd­vändig för att uppfylla rättsliga skyldigheter alternativt tillgodose vårt berätti­gade intresse av att bidra till en pågående brottsut­redning på begä­ran.

Potentiella köpare och säl­jare

Vi kan komma att dela information med potentiella köpare och säljare om vi skulle sälja hela eller delar av verksam­heten eller vid en sammanslagning.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra avyttringen eller sammanslagningen.