Kund

Detaljerad information om behandlingar

Hantera köp av vara och tjänst (ICA-butik)

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Erbjudanden
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Kortuppgifter
 • Köpinformation
 • Order- och leveransuppgifter
 • Prenumerationsuppgifter

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att ICA-butiken ska uppfylla köpeavtalet med dig.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Berättigat intresse. Om du är företagskund kommer ICA-butiken att behandla dina personuppgifter för att ICA-butiken ska kunna tillgodose sitt och företagets berätti­gade intresse av att uppfylla köpeavtalet med företaget.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras till dess att köpet genomförts, inklusive leverans och betalning, samt för en tid om 36 månader därefter för att hantera eventuella rekla­mations- och garanti­ärenden eller den längre tid därefter som är nödvändig för att hantera ärendet.

Om du är företagskund bevaras dina personuppgifter till dess att köpet genomförts, inklusive leverans och be­talning, samt för en tid om 10 år därefter i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, samt för den tid därefter som är nödvändig för att hantera kravet.


Hantera företagskunder (ICA-butik)

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kontaktuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att ICA-butiken ska kunna tillgodose sitt berätti­gade in­tresse av att hantera kundförhållandet med företaget.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under kundförhållandet för detta syfte och för en tid om tio (10) därefter i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, samt för den tid därefter som är nödvändig för att hantera kravet.


Hantera förfrågningar (ICA-butik och ICA Sverige)

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Butiksuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Uppgift om agerande

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose berörda ICA-butikers och ICA Sveriges berättigade intresse av att besvara förfrågningar från dig.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för detta syfte under en period om sex (6) månader räknat från tidpunkten från när ärendet avslutats. Kommunikation i digitala kanaler bevaras, som utgångspunkt, tillsvidare för detta syfte. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik sparas tillsvidare.


Hantera erbjudanden (ICA-butik)

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Erbjudanden
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Köpinformation

Avtal. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla köpe­avtalet med dig

Berättigat intresse. Om du är företagskund kommer ICA-butiken att behandla dina personuppgifter för att ICA-butiken ska kunna tillgodose sitt och företagets berätti­gade intresse av att uppfylla köpeavtalet med företaget.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras till dess att köpet genomförts, inklusive leverans och betalning, samt för en tid om 36 månader därefter för att hantera eventuella rekla­mations- och garanti­ärenden eller den längre tid därefter som är nödvändig för att hantera ärendet.


Genomföra event och tävlingar (ICA-butik)

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Bild- och ljudmaterial
 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose berörda ICA-butikers berättigade intresse av att genomföra event och täv­lingar.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras inför och under eventet och tävlingen för detta syfte, samt för en tid om 13 månader räknat från tidpunkten för even­tets eller tävlingens genomfö­rande för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp deltagan­det och utvärdera eventet eller tävlingen, samt för planering av eventuella framtida event eller tävlingar. Publicerade personuppgifter i digitala kanaler bevaras som utgångs­punkt tillsvidare. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några person­upp­gifter kan sparas tillsvi­dare.


Genomföra enkätundersökning(ICA-butik och ICA Sverige)

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Demografiska uppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose berörda ICA-butikers och ICA Sveriges berättigade intresse av att genomföra enkätundersökningar.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under en tid om tre (3) månader för detta syfte. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter kan sparas tillsvidare.


Inspelning av telefonsamtal (ICA Sverige)

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Bild- och ljudmaterial
 • Butiksuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Uppgift om agerande

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändigt för att tillgodose vårt berättigade intresse av att spela in telefonsamtal i utbildnings- och kvalitetssyfte, samt av säkerhetsskäl.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. hälsouppgifter, behandlar vi om det är nödvändigt för att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. rätt till er­sättning vid skada.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för detta syfte under en period om tre (3) veckor räknat från tid­punkten för inspelningen.


Utvärdera och följa upp kundförhållandet (ICA-butik och ICA Sverige)

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Butiksuppgifter
 • Erbjudanden
 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Köpinformation
 • Order- och leveransuppgifter

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose berörda ICA-butikers och ICA Sveriges berätti­gade intresse av att följa upp och utvärdera sin verksamhet.

Bevarandetid: Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik sparas tillsvidare.


Hantera reklamationer och skadeärenden (ICA-butik och ICA Sverige)

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Bild- och ljudmaterial
 • Butiksuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Köpinformation
 • Order- och leveransuppgifter
 • Uppgift om agerande

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera din re­klamation eller ditt skadeärende.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. hälsouppgifter, behandlar vi om det är nödvändigt för att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. rätt till er­sättning vid skada.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för en tid om 36 månader efter genomfört köp för att hantera en reklamation. För att hantera ett skadeärende bevaras dina personuppgifter för en period om två (2) år räknat från tidpunkten för anmälan av skadeärendet. 


Hantera barnpassning (ICA-butik)

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att administrera barnpassning.

Bevarandetid: Dina och dina barns personuppgifter bevaras från tidpunkten för besöket och därefter under dagen då besöket ägde rum.


Kamerabevakning för att förebygga, avslöja eller utreda brott (ICA-butik)

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Bild- och ljudmaterial

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förebygga, avslöja eller utreda brott.

Eventuell behandling av uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott sker endast om behandlingen är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under en period om två (2) månader räknat från tidpunkten för inspelningen i syfte att förebygga, avslöja och utreda brott.


Utrednings- och säkerhetsskäl (ICA-butik)

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Bild- och ljudmaterial
 • Butiksuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Kortuppgifter
 • Köpinformation
 • Order- och leveransuppgifter
 • Uppgift om agerande

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose berörda ICA-butikers berättigade intresse av att utreda och förhindra bedrägerier.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Eventuell behandling av uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott sker endast om behandlingen är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för detta syfte, samt för den tid därefter som är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.


Hantera och bemöta rättsliga krav (ICA-butik och ICA Sverige)

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Bild- och ljudmaterial
 • Butiksuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Kortuppgifter
 • Köpinformation
 • Order- och leveransuppgifter
 • Uppgift om agerande

 

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose berörda ICA-butikers och ICA Sveriges berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Eventuella särskilda kategorier av personuppgifter, t.ex. hälsouppgifter, behandlar vi om det är nödvändigt för att hantera och bemöta rättsliga krav.

Eventuell behandling av uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott sker endast om behandlingen är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för detta syfte.


Uppfylla rättsliga skyldigheter (ICA-butik och ICA Sverige)

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Samtliga uppgifter som samlats in och som är nödvändiga för att uppfylla respektive rättslig skyldighet.

Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att ICA-butiken och ICA Sverige ska kunna uppfylla sina respektive rättsliga skyldigheter.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig i förhållande till respektive rätts­liga förpliktelse som vi har och för en tid om tio (10) år i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, samt för den tid därefter som är nödvändig för att hantera kravet. Bok­föringsmaterial sparas enligt bokföringslagen under en period om sju (7) år räknat efter utgången av det kalen­derår då aktuellt räkenskapsår avslutades.


Hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster (ICA-butik och ICA Sve­rige)

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Samtliga uppgifter som anges under respektive behandling.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att livscykelhan­tera, skydda och utveckla våra system och tjänster.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under kundförhållandet för detta syfte. Personuppgifter i loggar bevaras dock för felsökning och incidenthantering under en tid om 13 månader räknat från tidpunkten för logg­hän­delsen. Köpinformation bevaras dock under en period om 27 månader räknat från tidpunkten för det senaste inköpet.