Användare

Detaljerad information om behandlingar

Tillhandahålla tjänster i digitala kanaler (ICA Sverige)

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Användargenererade uppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Platsinformation

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att ge dig tillgång till olika tjänster i våra digitala kanaler.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under den tid som du använder de digitala tjänsterna och för en tid om tolv (12) månader därefter för samma syfte.


Kommunikation och erbjudanden (ICA-butik och ICA Sverige)

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Användargenererade uppgifter
 • Identitetsuppgifter
 • Kontaktuppgifter
 • Prenumerationsuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose berörda ICA-butikers och ICA Sveriges berättigade intresse av att kommunicera med dig och lämna erbjudanden.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras till dess att du avregistrerar dig från ett utskick du har registrerat dig för. Uppgifter som samlas in i samband med användning av digitala tjänster bevaras för detta syfte under den tid du använder tjänsterna.


Hantera förfrågningar (ICA-butik och ICA Sverige)

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose berörda ICA-butikers och ICA Sveriges berättigade intresse av att besvara förfrågningar från dig.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för detta syfte under en period om sex (6) månader räknat från tidpunkten från när ärendet avslutats. Kommunikation i digitala kanaler bevaras, som utgångspunkt, tillsvidare för detta syfte. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik sparas tillsvidare.


Genomföra event och tävlingar (ICA-butik och ICA Sverige)

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Bild- och ljudmaterial
 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose berörda ICA-butikers och ICA Sveriges berättigade intresse av att genomföra event och täv­lingar.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras inför och under eventet och tävlingen för detta syfte, samt för en tid om 13 månader räknat från tidpunkten för even­tets eller tävlingens genomfö­rande för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp deltagan­det och utvärdera eventet eller tävlingen, samt för planering av eventuella framtida event eller tävlingar. Publicerade personuppgifter i digitala kanaler bevaras som utgångs­punkt tillsvidare. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några person­upp­gifter kan sparas tillsvi­dare.


Möjliggöra köp i digitala kanaler (ICA Sverige)

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Butiksuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Kortuppgifter
 • Kundval
 • Medlemskapsuppgifter
 • Order- och leveransuppgifter
 • Prenumerationsuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berätti­gade intresse av att göra det möj­ligt för dig att genomföra köp på ICA.se.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för detta syfte under den tid du genomför köpet samt för en tid om två (2) veckor därefter för att kommunicera med dig angående köpet. Vid oavslutat köp bevaras dina person­uppgifter för en tid om 15 dagar räknat från tidpunk­ten för insamlingen för att tillgodose vårt berättigade in­tresse av att kommunicera med dig om det oavslutade köpet och lämna erbjudanden till dig.


Genomföra enkätundersökningar (ICA-butik och ICA Sverige)

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Identitetsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra enkätundersökningar.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under en tid om tre (3) månader för detta syfte. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter kan sparas tillsvidare.


Utvärdera och följa upp användning av digitala kanaler (ICA-butik och ICA Sverige)

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Användargenererade uppgifter
 • Identitetsuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose berörda ICA-butikers och ICA Sveriges berätti­gade intresse av att följa upp och utvärdera an­vändningen av sina digitala kanaler.

Bevarandetid: Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter och statistik sparas tillsvidare.


Hantera och bemöta rättsliga krav (ICA-butik och ICA Sverige)

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

 • Användargenererade uppgifter
 • Butiksuppgifter
 • Identitetsuppgifter, inklusive personnummer
 • Kommunikation
 • Kontaktuppgifter
 • Kortuppgifter
 • Kundval
 • Medlemskapsuppgifter
 • Order- och leveransuppgifter
 • Platsinformation
 • Prenumerationsuppgifter

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose berörda ICA-butikers och ICA Sveriges berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

 

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för detta syfte.


Uppfylla rättsliga skyldigheter (ICA-butik och ICA Sverige)

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Samtliga uppgifter som samlats in och som är nödvändiga för att uppfylla respektive rättslig skyldighet.

Rättslig förpliktelse. Behandlingen är nödvändig för att ICA-butiken och ICA Sverige ska kunna uppfylla sina respektive rättsliga skyldigheter.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig i förhållande till respektive rätts­lig förpliktelse.


Hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster (ICA-butik och ICA Sve­rige)

Kategorier av personuppgifter

Laglig grund

Samtliga uppgifter som anges under respektive behandling.

Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att livscykelhantera, skydda och utveckla våra system och tjänster.

Behandlingen av personnummer är nödvändig med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

Bevarandetid: Dina personuppgifter bevaras under samma period som anges i förhållande till respektive ovan angivet ändamål med behandlingen av dina personuppgifter ovan. Personuppgifter i loggar bevaras för felsökning och incidenthantering under en tid om 13 månader räknat från tidpunkten för logghändelsen.