Deltagare

Deltagare är du när du är med i t.ex. kommunikation, undersökningar, event, möten eller andra aktiviteter som sker inom ramen för ICA Sveriges eller ICA-butiks verksamhet.

Nedan anges vem som är personuppgiftsansvarig för varje behandling. Både ICA Sverige och ICA-butik ansvarar för att hantera dina uppgifter på ett säkert och korrekt sätt.

Den part som tagit initiativ till att samla in och hantera dina uppgifter är personuppgiftsansvarig om inget annat anges i förhållande till respektive behandling. Vi förklarar vad vi menar med ICA-Bolag under ”Hantering av personuppgifter inom ICA” på www.ica.se/dataskydd

Varifrån samlar vi in person uppgifter?

Dig själv

ICA Sverige och ICA-butiker samlar in personuppgifter som du själv lämnar, t.ex. när du kommunicerar med oss eller deltar i ett event, en tävling eller andra aktivtiter.

Andra deltagare

ICA Sverige och ICA-butiker samlar in personuppgifter om dig som andra deltagare lämnar, t.ex. i samband med kommunikation.

Andra ICA-Bolag

Vi samarbetar ofta med övriga ICA-bolag och samlar därför in personuppgifter från dem., t.ex. i samband med kommu­nikation.

ICA-butiker

ICA-butiker delar dina personuppgifter med varandra och ICA Sverige, t.ex. i samband med möten och andra aktiviteter som ICA Sverige och ICA-butiker arrangerar.

Externa personer

ICA Sverige och ICA-butiker samlar in personuppgifter som andra externa personer lämnar till oss, t.ex. vid kommunikation eller i samband med ett möte eller en annan aktivitet.

Allmänt tillgängliga informationskällor

I vissa fall, t.ex. i samband med på omvärldsbevakning, samlar ICA Sverige och ICA-butiker in information som finns allmänt tillgänglig exempelvis på sociala medier.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Kommunikation om ICA och ICA:s verksamhet (ICA Sverige och ICA-butik)

ICA Sverige och ICA-butiker behandlar dina personuppgifter när du förekommer i kommuni-kation om ICA och ICA:s verksamhet, t.ex. i nyheter, artiklar eller annan information. 

Extern kommunikation om erbjudanden (ICA Sverige och ICA-butik)

ICA Sverige och ICA-butiker behandlar dina personuppgifter när du förekommer i erbjudanden som vi kommunicerar externt i olika kanaler. Vi använder endast ditt namn och bild i marknadsföringssyfte om du har lämnat ditt medgivande till detta. 

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer i tjänsten (ICA Sverige och ICA-butik)

ICA Sverige och ICA-butiker behandlar dina personuppgifter i samband med kommunikation med dig, mellan medarbetare och andra externa personer i tjänsten. 

Genomföra event och tävlingar (ICA Sverige och ICA-butik)

ICA Sverige och ICA-butiker behandlar dina personuppgifter när du medverkar i event och täv-lingar som ICA Sverige och ICA-butiker arrangerar, t.ex. för att regi¬strera ditt deltagande och i vissa fall publicera dina uppgifter i olika digitala kana¬ler.

Genomföra möten, seminarier, utbildningar och andra aktiviteter (ICA Sverige och ICA-butik)

ICA Sverige och ICA-butiker behandlar dina personuppgifter när du medverkar i möten, semi-narier, utbildningar och andra aktiviteter som ICA Sverige och ICA-butiker arrangerar, t.ex. för att registrera ditt deltagande och i vissa fall publicera dina uppgifter i olika digitala kana¬ler.

Möjliggöra kompetensutveckling (ICA Sverige och ICA-butik)

ICA Sverige och ICA-butiker behandlar dina personuppgifter för att möjliggöra kompetensutveckling, t.ex. i samband med utbildningsproduktioner, för att ta fram och publicera utbildningsmaterial bland annat genom ICA Skolan.

Genomföra enkätundersökningar (ICA Sverige och ICA-butik)

ICA Sverige och ICA-butiker behandlar dina personuppgifter i syfte att genomföra enkätundersökningar som du väljer att delta i.

Utvärdera och följa upp ditt deltagande (ICA Sverige och ICA-butik)

ICA Sverige och ICA-butiker behandlar dina personuppgifter för att utvärdera och följa upp ditt deltagande i t.ex. event, möten, enkätundersökningar och andra aktiviteter som du deltar i.  

Genomföra analys för att utveckla och utvärdera ICA och ICAs verksamhet (ICA Sverige)

ICA Sverige behandlar dina personuppgifter för att genomföra analyser i syfte att utveckla och utvärdera ICA och ICA:s verksamhet, t.ex. för att bättre förstå kunders olika behov och beteenden. Vi behandlar därför upp¬gifterna för att t.ex. förbättra kunderbjudanden, utveckla affärsmetoder och -strategier, samt för att testa och utveckla nya tjänster och produkter. 

Genomföra omvärldsbevakning (ICA Sverige och ICA-butik)

ICA Sverige och ICA-butiker behandlar dina uppgifter för att genomföra omvärldsbevakning, t.ex. för att samla in och utvärdera information om ICA:s omvärld (t.ex. konkurrenter och marknader). 

Dokumentera verksamheten (ICA Sverige och ICA-butik)

För att skapa spårbarhet behandlar ICA Sverige och ICA-butiker dina uppgifter i dokumentation om verksamheten, t.ex. avtal, beslutsunderlag, protokoll och presentationer. 

Hantera företagsarkiv för dokumentation av ICA:s historia (ICA Sverige)

ICA Sverige har historiska arkiv för att dokumentera ICA:s historia. Gå in på ica-historien.se för att läsa mer. I den utsträckning du förekommer i material som ingår i arkiven behandlar ICA Sverige dina personuppgifter för detta syfte.

Hantera och bemöta rättsliga krav (ICA Sverige och ICA-butik)

ICA Sverige och ICA-butiker behandlar dina uppgifter, om det är nödvändigt, för att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. vid en tvist eller en rättsprocess. 

Uppfylla rättsliga skyldigheter (ICA Sverige och ICA-butik)

ICA Sverige och ICA-butiker måste behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldig¬heter, t.ex. enligt dataskyddslagstiftning.

Hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster (ICA Sverige och ICA-butik)

Dina uppgifter används av ICA Sverige och ICA-butiker för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster, t.ex. för att felsöka, logga, utveckla, testa och förbättra våra system och tjänster.

Mottagare som information delas med

I vissa fall behöver vi dela med oss av dina personuppgifter till andra mottagare. 

Om vi delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.

Vi delar personuppgifter med:

Allmänheten (ICA Sverige och ICA-butik)

Vid publicering av information i ICA Sveriges och ICA-butikers digitala kanaler, t.ex. på sociala medier, delas i förekommande fall dina personuppgifter med allmänheten. 

Deltagare och deras företag eller organisationer (ICA Sverige och ICA-butik)

ICA Sverige och ICA-butik kan dela dina personuppgifter med andra deltagare och deras företag eller organisationer i samband med kommunikation med dessa. 

Tjänsteleverantörer

Vi delar dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster för ICA och ICA-butiker, inklusive andra ICA-bolag, t.ex. IT-tjänster eller för att hantera utskick.

Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål.

Samarbetspartners (ICA Sverige och ICA-butik)

ICA Sverige och ICA-butiker samarbetar med olika externa företag och organisationer. I samband med t.ex. kommunikation med samarbetspartners kan ICA Sverige och ICA-butiker dela dina person¬uppgifter med dessa.  

ICA-bolag och ICA-butiker (ICA Sverige och ICA-butik)

Både ICA Sverige och ICA-butiker delar dina personuppgifter med varandra samt andra ICA-bolag, t.ex. vid kommunikation. 

Hotell- och konferensanläggningar (ICA Sverige och ICA-butik)

I samband med möten och andra aktiviteter kan ICA Sverige och ICA-butiker dela dina personuppgifter med hotell- och konferensanläggningar.

Externa personer (ICA Sverige och ICA-butik)

Vid t.ex. kommunikation med externa personer delar ICA Sverige och ICA-butiker de personuppgifter som du själv eller annan lämnar till de externa personerna.

Övriga mottagare

I vissa fall kan ICA Sverige och ICA-butiken dela dina personuppgifter med andra mottagare, om det är nödvändigt för situat¬ionen (t.ex. för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att hantera och be¬möta rättsliga krav). Exempel på dessa mottagare är externa rådgivare, myndigheter, dom¬stol, polisen och po¬tentiella köpare eller säl¬jare om vi skulle sälja företaget.

Kommunikation om ICA och ICA:s verksamhet (ICA Sverige och ICA-butik)

ICA Sverige och ICA-butiker behandlar dina personuppgifter när du förekommer i kommuni­kation om ICA och ICA:s verksamhet, t.ex. i nyheter, artiklar eller annan information.

 

Extern kommunikation om erbjudanden (ICA Sverige och ICA-butik)

ICA Sverige och ICA-butiker behandlar dina personuppgifter när du förekommer i erbjudanden som vi kommunicerar externt i olika kanaler. Vi använder endast ditt namn och bild i marknadsföringssyfte om du har lämnat ditt medgivande till detta.

 

Kommunikation mellan medarbetare och externa personer i tjänsten (ICA Sverige och ICA-butik)

ICA Sverige och ICA-butiker behandlar dina personuppgifter i samband med kommunikation med dig, mellan medarbetare och andra externa personer i tjänsten.

 

Genomföra event och tävlingar (ICA Sverige och ICA-butik)

ICA Sverige och ICA-butiker behandlar dina personuppgifter när du medverkar i event och täv­lingar som ICA Sverige och ICA-butiker arrangerar, t.ex. för att regi­strera ditt deltagande och i vissa fall publicera dina uppgifter i olika digitala kana­ler.

 

Genomföra möten, seminarier, utbildningar och andra aktiviteter (ICA Sverige och ICA-butik)

ICA Sverige och ICA-butiker behandlar dina personuppgifter när du medverkar i möten, semi­narier, utbildningar och andra aktiviteter som ICA Sverige och ICA-butiker arrangerar, t.ex. för att registrera ditt deltagande och i vissa fall publicera dina uppgifter i olika digitala kana­ler.

 

Möjliggöra kompetensutveckling (ICA Sverige och ICA-butik)

ICA Sverige och ICA-butiker behandlar dina personuppgifter för att möjliggöra kompetensutveckling, t.ex. i samband med utbildningsproduktioner, för att ta fram och publicera utbildningsmaterial bland annat genom ICA Skolan.

 

Genomföra enkätundersökningar (ICA Sverige och ICA-butik)

ICA Sverige och ICA-butiker behandlar dina personuppgifter i syfte att genomföra enkätundersökningar som du väljer att delta i.

 

Utvärdera och följa upp ditt deltagande (ICA Sverige och ICA-butik)

ICA Sverige och ICA-butiker behandlar dina personuppgifter för att utvärdera och följa upp ditt deltagande i t.ex. event, möten, enkätundersökningar och andra aktiviteter som du deltar i. 

 

Genomföra analys för att utveckla och utvärdera ICA och ICAs verksamhet (ICA Sverige)

ICA Sverige behandlar dina personuppgifter för att genomföra analyser i syfte att utveckla och utvärdera ICA och ICA:s verksamhet, t.ex. för att bättre förstå kunders olika behov och beteenden. Vi behandlar därför upp­gifterna för att t.ex. förbättra kunderbjudanden, utveckla affärsmetoder och -strategier, samt för att testa och utveckla nya tjänster och produkter.

 

Genomföra omvärldsbevakning (ICA Sverige och ICA-butik)

ICA Sverige och ICA-butiker behandlar dina uppgifter för att genomföra omvärldsbevakning, t.ex. för att samla in och utvärdera information om ICA:s omvärld (t.ex. konkurrenter och marknader).

 

Dokumentera verksamheten (ICA Sverige och ICA-butik)

För att skapa spårbarhet behandlar ICA Sverige och ICA-butiker dina uppgifter i dokumentation om verksamheten, t.ex. avtal, beslutsunderlag, protokoll och presentationer.

 

Hantera företagsarkiv för dokumentation av ICA:s historia (ICA Sverige)

ICA Sverige har historiska arkiv för att dokumentera ICA:s historia. Gå in på ica-historien.se för att läsa mer. I den utsträckning du förekommer i material som ingår i arkiven behandlar ICA Sverige dina personuppgifter för detta syfte.

 

Hantera och bemöta rättsliga krav (ICA Sverige och ICA-butik)

ICA Sverige och ICA-butiker behandlar dina uppgifter, om det är nödvändigt, för att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. vid en tvist eller en rättsprocess.

Uppfylla rättsliga skyldigheter (ICA Sverige och ICA-butik)

ICA Sverige och ICA-butiker måste behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldig­heter, t.ex. enligt dataskyddslagstiftning.

 

Hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster (ICA Sverige och ICA-butik)

Dina uppgifter används av ICA Sverige och ICA-butiker för att hantera, skydda och utveckla våra system och tjänster, t.ex. för att felsöka, logga, utveckla, testa och förbättra våra system och tjänster.

Detaljerad information om behandlingar

Här kan du läsa mer detaljerad information kring de olika behandlingarna för dig som deltagare.

Detaljerad information om mottagare som uppgifter delas med

Här kan du läsa mer detaljerad information kring vilka mottagare vi delar dina uppgifter med.