Papricaklubbens allmänna villkor för användande av Papricaklubben-appen

Läs noga igenom dessa allmänna villkor innan du använder ICA Sverige ABs applikation Papricaklubben-appen (”applikationen”). Genom användande av applikationen godkänner du dessa villkor.

21 januari 2021

Licens

Uppfyller du dessa villkor och övriga instruktioner från ICA Sverige AB (”ICA”) får du en rätt att nyttja den programvara som applikationen består av i enlighet med dessa villkor. Följer du inte villkoren kan ICA återkalla licensen.

Alla rättigheter som inte uttryckligen ges till dig i dessa licensvillkor, i sin nuvarande eller tillkommande lydelse, behålls av ICA och det material som ingår i applikationen kan vara immaterialrättsligt skyddat och eventuellt tillhöra tredje part. Dessa villkor ger ingen rätt att använda sådant material.

Tillåten användning

Licensen innebär en rätt att ladda ner, installera och använda applikationen på en mobiltelefon, pekplatta eller annan avsedd enhet (nedan gemensamt kallade enheter). Du får inte, utöver vad som framgår av tvingande lag, villkoren eller av licensvillkor avseende eventuella komponenter som baseras på öppen källkod, försöka kopiera, dekompilera, dekonstrurera, disassemblera, härleda koden, avkryptera, modifiera, eller skapa härledda produkter helt eller delvis baserade på programvaran i applikationen eller på tjänsterna däri.

Vissa funktioner hos applikationen kan komma att kräva att enheten har uppkoppling till internet för att fungera helt eller delvis.

Föräldrar och vårdnadshavare skall övervaka sina barns användande av applikationen.

Ansvarsbegränsning

Så långt inte annat följer av tvingande lag ansvarar ICA inte för personskador, direkta eller indirekta skador eller följdskador som inte beror på ICA eller sådan omständighet över vilken ICA råder.


Underhåll och begränsningar i applikationen

ICA förbehåller sig rätten att när som helst utan ansvar eller ersättningsskyldighet uppdatera, uppgradera, ändra, tillfälligt eller permanent begränsa eller stänga ner applikationen eller åtkomsten till applikationen.

ICA åtar sig inga skyldigheter att tillhandahålla någon form av support eller underhåll av applikationen.


Övrigt

Dessa villkor kan ensidigt komma att ändras av ICA genom att du får ett tydligt meddelande därom via applikationen. För det fall du godkänner de nya villkoren alternativt fortsätter att använda applikationen efter det att du tagit del av sådana ändrade villkor anses du ha godkänt detta. I annat fall skall du avinstallera applikationen från samtliga enheter.

Villkoren gäller även för samtliga kommande uppdateringar av applikationen som ICA tillhandahåller och som ersätter och/eller utgör tillägg till applikationen, så länge och i den omfattning inte detta omfattas av ett separat avtal.

När du avinstallerat applikationen från samtliga enheter upphör villkoren att gälla.

Vi sparar inga personliga uppgifter men samlar information om hur appen används. 
För att läsa mer om hur ICA behandlar dina personuppgifter, läs mer på https://www.ica.se/dataskydd/


Kontaktuppgifter

ICA Sverige AB
Org nr 556021-0261
Gatuadress Kolonnvägen 20, 169 04 Solna 
Registreringsnummer för mervärdesskatt (Moms-reg nr) SE556021026101

Kontakt: ica.kundservice@ica.se
ICAs kundkontakt 020-83 33 33