ICA tar ansvar

ICAs Goda Affärer

För oss på ICA går ett medvetet hållbarhetsarbete och ett starkt samhällsengagemang hand i hand med långsiktig lönsamhet. Våra kunder och andra parter ska känna trygghet och förtroende för oss och vår verksamhet. ICAs Goda Affärer består av sju ståndpunkter som beskriver vår syn på etik och samhällsansvar.

Vi är övertygade om att ett ansvarstagande för både miljön och människan går hand i hand med god lönsamhet. Varje dag arbetar vi målmedvetet för att bidra till ett hållbart samhälle, även för kommande generationer.

Vi har tre viktiga ledord i vårt hållbarhetsarbete. Transparens är det första. Omvärlden ska ha insyn i vårt hållbarhetsarbete. Trovärdighet är det andra. Vi ska ständigt reflektera över vårt ansvar, och berätta om våra styrkor och svagheter. Spårbarhet är det tredje. Vi ska veta varifrån våra produkter kommer och under vilka förhållanden våra leverantörers verksamheter bedrivs.

Sedan 2004 är ICA anslutet till FNs företagsinitiativ Global Compact, vilket innebär att vi tar aktivt ansvar för Global Compacts tio internationella principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. Genom ICAs Goda Affärer – sju utgångspunkter för vårt hållbarhetsarbete – lever vi upp till principerna i Global Compact.

ICAs Goda Affärer handlar exempelvis om att vi ska försäkra oss om att vi har trygga varor i sortimentet. Leverantörer och produkter ska leva upp till våra krav inom kvalitet, miljö och socialt ansvar. Vi ska arbeta med att minska vår egen klimat- och miljöpåverkan. Andra viktiga frågor är mångfald, hälsa och vår roll i samhället.

ICAs Goda Affärer innebär att vi ska:

  • Drivas med lönsamhet och god etik.
  • Lyssna på kunderna och alltid utgå från deras behov.
  • Värna om mångfald och utveckling hos medarbetarna.
  • Ha en öppen dialog internt och med omvärlden.
  • Säkerställa kvalitet och trygga produkter.
  • Främja hälsa och goda matvanor.
  • Verka för en god miljö med hållbar utveckling.

Kopplat till varje ståndpunkt finns policyer med riktlinjer för hur arbetet i praktiken ska gå till.


För att följa upp hållbarhetsarbetet finns tre övergripande hållbarhetsmål:

  • ICA Gruppens verksamhet ska vara klimatneutral 2020
  • 100 procent av ICAs leverantörer av egna varor i högriskländer ska vara socialt reviderade
  • 80 procent av ICAs leverantörer av egna varor ska vara kvalitetscertifierade

Läs mer om ICAs hållbarhetsmål här.