Handel på mänskliga villkor

ICA gör affärer över hela världen. Därför måste vi också ta ansvar över gränserna. De flesta av våra varor kommer från ICAs hemmamarknader och från Europa. Men många varor kommer också från leverantörer i länder med orättvisor och osäkra arbetsförhållanden. Vi jobbar på flera sätt för att se till att alla medarbetare i produktionen har acceptabla arbetsvillkor.

Bakom varje produkt finns det människor. Att värna om rättigheterna för de som på olika sätt arbetar med att ta fram de varor vi köper och sen säljer är en självklarhet. De här kraven ställer vi bl a:

  • Vi tillåter inte tvångsarbete eller barnarbete i produktionen. Vid misstanke om att en fabriksmedarbetare är minderårig kräver vi att åtgärder tas sedda till personens bästa.
  • Anställda får inte diskrimineras på grund av etnisk tillhörighet, kön, sexuell läggning, religion eller ålder.
  • Arbetsplatser ska erbjuda drickbart vatten, toaletter och nödvändig skyddsutrustning.
  • Anställda ska ha acceptabla anställningsvillkor avseende minimilön, arbetstider och ledighet.
  • Anställda ska ha rätt till föreningsfrihet och kollektivavtal.

Våra krav tydliggörs i våra policyriktlinjer samt i våra avtal som samtliga våra leverantörer måste förbinda sig till. Vi finns också ute i världen, nära leverantörerna, för att bättre kunna samarbeta med dem och kontrollera produktionen. Våra krav baseras på FNs deklaration om mänskliga rättigheter, Barnkonventionen och ILOs (International Labour Organisation) kärnkonventioner.

Produkterna

Det ska vara lätt att ta ställning. Kunderna ska helst både få veta hur en produkt kommit till och att den tillverkats under godkända förhållanden. Vår målsättning är att samtliga ICAs leverantörer av våra egna varor i högriskländer* ska vara socialt reviderade. Det innebär att ICA eller en tredje part gör en revision på plats hos leverantören för att försäkra oss om att förhållandena för arbetarna lever upp till våra krav.

Exempel på etiska märkningar som vi godkänner är Fairtrade, Rainforest Alliance och UTZ Certified. ICAs eget kaffe är certifierat av UTZ Certified, som innebär att odlaren kontrollerats avseende socialt ansvar och att konsumenten kan spåra sitt kaffe till plantagen. I ICA-butikerna har försäljningen av Fairtrade-produkter från vårt centrala sortiment mer än tredubblats sedan 2007.

* Länder med hög risknivå definieras i enlighet med BSCI:s definition (Business Social Compliance Initiative)).