Sponsring

sponsring

Sponsring

Som dagligvarubutik kommer vi på ett naturligt sätt in i människors vardagsliv vilket säkert är ett viktigt skäl till det stora antalet förfrågningar om sponsringssamarbete som vi får varje år. De flesta tvingas vi av olika skäl tacka nej till – på sponsringsområdet kan tillgångarna aldrig möta efterfrågan. På ICA Supermarket Åre har vi en policy för vår sponsringsstrategi. Ni finner den längre ner på denna sida.

Tidsramar för sponsring gällande pengar

Vi delar upp sponsringen halvårsvis och för att kunna behandla ert önskemål om sponsring så måste vi har er förfrågan senast den den 31/1 för sponsring under perioden Mars -Augusti. Och senast den 31/7 för sponsring under perioden september-Februari.

Tidsramar för sponsring gällande varor eller tjänster

Denna form av sponsring delar vi upp månadsvis. Detta innebär att för att kunna behandla er förfrågan om sådan sponsring så behöver vi ha den en kalendermånad i förväg. Vill ni ansöka om sponsring för ett evenemang som äger rum 16/6 behöver vi alltså ha er förfrågan senast 31/5. Endast förfrågningar per mejl kommer att behandlas. Alla förfrågningar om sponsring ombedes mailas in till: martin.svahn@supermarket.ica.se Vi är tacksamma om detta efterföljs då det underlättar vårt arbete enormt.

Sponsringspolicy för ICA Supermarket Åre gällande från och med 2012-08-31

Nedanstående sponsringspolicy gäller för:

ICA Supermarket Åre, S:t Olavs väg 33, 830 13 Åre 

ICA Supermarket Åres definition av sponsring

Vi inom ICA Supermarket Åre definierar sponsring som ett samarbete på affärsmässiga grunder. Ett samarbete vars syfte är att skapa ömsesidig nytta för två, eller flera, parter. Den sponsrade parten, som exempelvis kan vara en organisation, en idrottsförening eller en person, ger vissa förmåner till ICA Supermarket Åre i vår roll som sponsor, och får som motprestation från vår sida exempelvis pengar, varor och/eller tjänster. Finns inga krav på motprestation i avtalet mellan parterna, handlar det enligt vår syn inte om sponsring utan då är det fråga om en gåva eller en donation.

Syftet med ICA Supermarket Åres sponsringsverksamhet Utgångspunkten för all sponsring som vi medverkar i är att den ska leda till ett ömsesidigt utbyte av värden. Exempel på värden kan vara att öka marknadens kännedom om ICA Supermarket Åre, ge kommersiella fördelar i form av ökat kundunderlag, göra oss till en mer attraktiv arbetsgivare, etcetera. Internt i vårt företag ska sponsringen medverka till att öka stoltheten och engagemanget i företaget.

Riktlinjer för sponsring som ICA Supermarket Åre medverkar i

En grundförutsättning för att ICA Supermarket Åre ska delta i evenemang, stödja föreningsverksamhet, stödja olika slags organisationer, etcetera, är hög kvalitet i genomförandet. Verksamheten, vare sig det handlar om ett enstaka evenemang, ett projekt eller en långsiktig verksamhet, ska ha en god struktur, inge trygghet och utgå från ett hållbart miljötänkande. ICA Supermarket Åres sponsring ska vara en välplanerad kommunikationsaktivitet och utgå från någon eller flera av följande parametrar:

– vi ska enbart engagera oss som sponsor i verksamheter som överensstämmer med ICA Supermarket Åres värderingar, det vill säga sådant som har koppling till våra kärnvärden

– vi ska sträva efter att förekomma i sammanhang där många människor involveras – vi ska delta i evenemang och verksamheter där det finns ett engagemang hos den sponsrade parten att synliggöra ICA Supermarket Åres varumärke på ett positivt sätt

– vi ska delta i evenemang och verksamheter som har en god medial bild – vi ska delta i evenemang och verksamheter som bidrar positivt till jämlikhet, jämställdhet och/eller ökad mångfald

– vi ska vara med i evenemang och sammanhang där syftet är att stötta lokalsamhället, det vill säga det geografiska område där huvuddelen av ICA Supermarket Åres kunder bor, det vill säga i första hand Åre.

Exponeringen

Ska ske i enlighet med vår varumärkespolicy och den ska vara tydlig och kraftfull. Vårt mål är att många människor ska uppfatta och uppskatta vår medverkan som sponsor.

Avtal om sponsring

I varje sammanhang där ICA Supermarket Åre ska medverka som sponsor, ska ett avtal upprättas där kraven på motprestationer tydliggörs. Om dessa krav inte uppfylls, eller om den sponsrade parten hamnar i en situation som ger negativ publicitet, ska ICA Supermarket Åre ha möjlighet att omvärdera avtalet.

Beslut om sponsring

Beslut om sponsring fattas av ICA Supermarket Åres ledningsgrupp. Beslut skall alltid grundas på företagets intressen.

Ovanstående policy antagen Åre 2012-08-31 Ledningsgruppen för ICA Supermarket Åre.