Vi bidrar till positiv utveckling för Östersund

Barn

Vi bidrar till positiv utveckling för Östersund

Som dagligvarubutik kommer vi på ett naturligt sätt in i människors vardagsliv vilket säkert är ett viktigt skäl till det stora antalet förfrågningar om sponsringssamarbete som vi får varje år. De flesta tvingas vi av olika skäl tacka nej till – på sponsringsområdet kan tillgångarna aldrig möta efterfrågan. På Maxi ICA Stormarknad Östersund har vi en policy för vår sponsringsstrategi.

Tidsramar för sponsring

Vi delar upp sponsringen årsvis och för att kunna behandla ert önskemål om sponsring så måste vi har er förfrågan senast den den 30/9 för sponsring kommande år.

Alla förfrågningar om sponsring mejlas in till: kent.kristoffersson@maxi.ica.se

Sponsringspolicy

Maxi ICA Stormarknad Östersunds definition av sponsring

Vi inom Maxi ICA Stormarknad Östersund definierar sponsring som ett samarbete på affärsmässiga grunder. Ett samarbete vars syfte är att skapa ömsesidig nytta för två, eller flera parter. Den sponsrade parten, som exempelvis kan vara en organisation, en idrottsförening eller en person, ger vissa förmåner till Maxi ICA Stormarknad Östersund i vår roll som sponsor, och får som motprestation från vår sida exempelvis pengar, varor och/eller tjänster. Finns inga krav på motprestation i avtalet mellan parterna, handlar det enligt vår syn inte om sponsring utan då är det fråga om en gåva eller en donation.

Syftet med Maxi ICA Stormarknad Östersunds sponsringsverksamhet

Utgångspunkten för all sponsring som vi medverkar i är att den ska leda till ett ömsesidigt utbyte av värden. Exempel på värden kan vara att öka marknadens kännedom om Maxi ICA Stormarknad Östersund, ge kommersiella fördelar i form av ökat kundunderlag, göra Maxi ICA Stormarknad Östersund till en mer attraktiv arbetsgivare, etc. Internt i vårt företag ska sponsringen medverka till att öka stoltheten och engagemanget i företaget.

Riktlinjer för sponsring som Maxi ICA Stormarknad Östersund medverkar i

En grundförutsättning för att Maxi ICA Stormarknad Östersund ska delta i evenemang, stödja föreningsverksamhet, stödja olika slags organisationer, etc, är hög kvalitet i genomförandet. Verksamheten, vare sig det handlar om ett enstaka evenemang, ett projekt eller en långsiktig verksamhet, ska ha en god struktur, inge trygghet och utgå från ett hållbart miljötänkande. Maxi ICA Stormarknad Östersunds sponsring ska vara en välplanerad kommunikationsaktivitet och utgå från någon eller flera av följande parametrar:

– vi ska enbart engagera oss som sponsor i verksamheter som överensstämmer med Maxi ICA Stormarknad Östersunds värderingar, det vill säga sådant som har koppling till våra kärnvärden

– vi ska sträva efter att förekomma i sammanhang där många människor involveras 

– vi ska delta i evenemang och verksamheter där det finns ett engagemang hos den sponsrade parten att synliggöra Maxi ICA Stormarknad Östersunds varumärke på ett positivt sätt

– vi ska delta i evenemang och verksamheter som har en god medial bild 

– vi ska delta i evenemang och verksamheter som bidrar positivt till jämlikhet, jämställdhet och/eller ökad mångfald

– vi ska vara med i evenemang och sammanhang där syftet är att stötta lokalsamhället, det vill säga det geografiska område där huvuddelen av Maxi ICA Stormarknad Östersunds kunder bor, det vill säga i första hand Östersund.

Maxi ICA Stormarknad Östersund undviker att sponsra projekt, evenemang och verksamheter som

– kan anses vara kontroversiella, exempelvis religion, politik och liknande

– kan anses vara riskbetonade, exempelvis sporter som förknippas med högre risk och/eller som inte följer Maxi ICA Stormarknad Östersunds etiska riktlinjer

– ofta drabbas av negativ publicitet, exempelvis i form av våldsinslag eller som inom idrotten förknippas med dopningsavslöjanden.

Exponering

All sponsring som vi deltar i ska stärka bilden av Maxi ICA Stormarknad Östersund. Exponeringen ska ske i enlighet med vår varumärkespolicy och den ska vara tydlig och kraftfull. Vårt mål är att många människor ska uppfatta och uppskatta vår medverkan som sponsor.

Avtal om sponsring

I varje sammanhang där Maxi ICA Stormarknad Östersund ska medverka som sponsor, ska ett avtal upprättas där kraven på motprestationer tydliggörs. Om dessa krav inte uppfylls, eller om den sponsrade parten hamnar i en situation som ger negativ publicitet, ska Maxi ICA Stormarknad Östersund ha möjlighet att omvärdera avtalet.

Beslut om sponsring

Beslut om sponsring fattas av Maxi ICA Stormarknad Östersunds ledningsgrupp. Beslut skall alltid grundas på företagets intressen.