Klimatsmart bränsle är vägen till ett hållbart jordbruk

Klimatsmart bränsle är vägen till ett hållbart jordbruk

Klimatsmart bränsle är vägen till ett hållbart jordbruk

Det finns många fördelar med att välja svenskproducerad mat. Hur jordbruket bedrivs i Sverige är en. Månadens skörd undersöker innebörden av hållbart bränsle för det svenska jordbruket och vår matproduktion.

Svenska lantbrukare producerar i dag hälften av maten vi äter, resten importeras. Att välja svensk mat är fördelaktigt för miljön på flera sätt. Svensk livsmedelsproduktion har lägre utsläpp av växthusgaser, låg antibiotikaanvändning och jordbruket bidrar till den biologiska mångfalden. Under de senaste 20 åren har energiförbrukningen i växthusodlingen mer än halverats, men en större del av dagens lantbruk behöver bli fossilfritt och svenska bönders mål är ett fossilfritt lantbruk år 2030. 

Den fossila energin i lantbruket används till arbetsmaskiner, teknik och uppvärmning. För att ersätta fossila bränslen kan grödbaserade biodrivmedel användas. För att lära oss mer om hållbara drivmedel pratade Månadens skörd med Charlotte Erlander. Hon är lantbrukare och VD på Energifabriken som distribuerar och säljer ett biodrivmedel som framställs av svenskodlad rapsolja.

Vad är Energifabriken?

– Vi består av tre lantbrukarfamiljer som distribuerar, säljer och tillverkar RME och HVO (Rapsmetyl-ester och Hydrerad Vegetabilisk Olja, reds. anm.) samt erbjuder tekniska lösningar för att enkelt kunna tanka med förnybara drivmedel.

Idag är Sveriges jordbruk beroende av importerat fordonsbränsle. För att öka Sveriges beredskap i kristider har regeringen som målsättning att lantbruket ska bli mer självförsörjande. Ett sätt att nå dit vore om fler lantbrukare använde alternativa bränslen som biogas av gödsel och jordbruksavfall samt biodiesel av skogs- och jordbruksrester. Med ”biodiesel” menar man oftast RME eller FAME (Fatty Acid Methylester) från huvudsakligen rapsolja och andra jordbruksgrödor. För att få kallas ett hållbart biodrivmedel ska bränslet minska utsläppen med mer än 50 procent, jämfört med ett fossilt.

Berätta om Ecobränslet RME!

– Det är ett förnybart och giftfritt biobränsle gjort av svensk rapsolja och som tillverkas i vår fabrik i Karlshamn. Då rapsen tar upp stora mängder koldioxid minskar användaren sina utsläpp av växthusgaser med 65–70 procent jämfört med att använda fossil diesel i en traktor. Då räknar jag med hela kedjan inklusive odling av raps, fotosyntes, framställning av gödselmedel, transporter och utsläpp vid tillverkningen.

Varför använder inte alla förnybart bränsle?

– Bränslet fungerar lika bra i en traktor som i en lastbil! Men fossila bränslen har en lägre beskattning inom jordbruket så det är lite dyrare att använda förnybara. De förnybara drivmedlen är i alla lägen bättre än sina fossila motsvarigheter. 

Syftet med användningen av biodrivmedel är att generera mindre koldioxidutsläpp. Idén bakom användningen av grödbaserade biodrivmedel är att plantorna som använts i framställningen tagit upp lika mycket koldioxid under odling, som sedan frigörs när fordonet används.Målet ”ett fossilfritt jordbruk 2030” är bara 10 år bort, hur ser du på det?

– Vi själva har drivit våra gårdar fossilfritt sedan 2010, så målet är helt realistiskt! Många lantbrukare vill sluta använda fossila bränslen och ser gärna sig själva som energiproducenter också. Politikerna behöver förändra beskattningen av jordbrukets bränslen för att vi ska nå hela vägen. 

Hur ser du på framtiden för hållbar matproduktion i Sverige?

– Det ökande intresset för vad vi äter är bra för svenska bönder och svensk matproduktion är väldigt hållbar. Vi har kunskapen, lagstiftningen och viljan att agera hållbart. Det sker mycket spännande småskalig produktion i Sverige. I vissa fall blir tyvärr den hållbara produktionen dyrare än den importerade, då behövs hjälp från handeln för att dessa produkter inte ska konkurreras ut från butikshyllorna.

Text: Kajsa Nyqvist

Relaterade artiklar