Symbolguiden

potatis

Symbolguiden

Hälsosymboler

 

nyckelhalet

Nyckelhålet

Livsmedelsverkets symbol skapades 1989 som ett hjälpmedel för konsumenterna att hitta magra och fiberrika matvaror bland produkter där det finns flera alternativ. Magra varor såsom rent kött och fisk märks inte och inte heller naturligt fiberrika produkter så som frukt och grönsaker.

Sädesaxet

Det överkorsade sädesaxet innebär att livsmedlet kan användas i glutenfri kost. Det engelska celiakiförbundet står bakom märket och det används i flera europeiska länder.

Astma- och allergiförbundet

Svalan

Astma- och Allergiförbundets symbol anger att varan rekommenderas av förbundet. Rekommendationen ska ses som en vägledning, någon fullständig garanti för att produkten inte ger upphov till reaktioner kan inte ges eftersom alla människor reagerar olika. Symbolen förekommer ofta på kemtekniska produkter men inte på livsmedel www.astmaoallergiforbundet.se


Miljösymboler

 

krav

Krav

Kontrollföreningen för ekologisk odling är en organistation som kontrollerar ekologisk odling och produktion. Att reglerna uppfylls kontrolleras årligen genom besök hos medlemmarna av KRAVs kontrollanter. Reglerna innehåller miljökrav som att konstgödsel och syntetiska bekämpningsmedel inte får används. I den ekologiska animalieproduktionen ställs också höga krav på djuretik.

EU

EU

EUs märke för ekologiska produkter får bara användas om de innehåller minst 95 procent ekologiskt producerade råvaror. EU vill genom sitt ekologiska märke underlätta för konsumenterna att känna igen ekologiska livsmedel. Märket får bara användas på produkter som är godkända av ett nationellt kontrollorgan. I Sverige finns förnärvarande bara ett godkänt kontrollorgan, nämligen KRAV.

bra-miljoval

Bra Miljöval (gäller ej livsmedel)

Naturskyddsföreningens märke har tagit fram i samarbete med handeln för att underlätta för konsumenter som vill handla miljövänligt. För att få använda märket på sin produkt måste vissa uppsatta kriterier uppfyllas. De produkter som miljömärks är främst sådana som kan ha stor miljöpåverkan, t.ex. hushållskemikalier.

Svanenmärkning

Svanen (gäller ej livsmedel)

Svanmärket är det officiella nordiska miljömärket som utfärdas i Sverige av SIS Miljömärkning. Produkterna måste uppfylla vissa miljökriterier som omprövas vart tredje år. Miljömärkning används på kemtekniska varor, hygienartiklar, maskiner m m.

EU-blomman

EU-blomman (avser ej livsmedel)

Rosstjälken med EU-stjärnkransen är EU's gemensamma symbol för miljömärkning. Ännu finns det bara kriterier för produktgrupper som disk- och tvättmaskiner, hushålls- och toalettpapper samt jordförbättringsmedel. Blomman är EU:s motsvarighet till den nordiska Svanen.

svenskt-sigill

Svenskt Sigill

Svenskt Sigill är ett kvalitetsmärke som garanterar att matråvarorna har producerats på svenska kontrollerade gårdar. Höga krav ställs på säkra livsmedel, miljöhänsyn, god djuromsorg och öppna svenska landskap. Bakom märket står Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

fairtrade

Rättvisemärket

Rättvisemärkningen garanterar bl.a. odlare och lantarbetare en skälig ersättning för sitt arbete. Inköpen görs direkt hos långtidskontrakterade odlare med möjlighet till förskottsbetalning. Rättvisemärkt-licenser utfärdas av Föreningen för Rättvisemärkt i samarbete med systerorganisationer i mer än tio länder.

wwf

Pandan - WWF

Är inte tänkt som miljömärke men kan ses på en mängd produkter. De företag som stöder Världsnaturfonden kan få tillstånd att märka sina varor med pandan.


Förpackningssymboler

 

returpack

Returpack

Returpack ansvarar för det svenska pantsystemet för aluminiumburkar och PET-flaskor och ser till att varje pantad burk och flaska så småningom blir till en ny. Konsumenterna får den pant som står på förpackningen om de återlämnar den till affären eller en pantstation. Undantaget är varor köpta utomlands eller direktimporterade varor. Har förpackningen svensk text är den troligtvis med i pantsystemet. www.returpack.se

Gröna punkten

Den gröna produkten

På importerade varor kan man hitta den gröna punkten. Symbolen visar att förpackningen ingår i det tyska återtagningssystemet (DSD-systemet). Det används också av utländska företag som säljer varor i Tyskland. Märkningen säger inte något om förpackningens eller produktens miljöegenskaper. Den är enbart en symbol för att förpackningen kan sorteras i speciella behållare.

E-nyckeln

I livsmedel får bara tillsatser som är godkända användas. För att en tillsats ska godkännas måste den vara nödvändig för livsmedlets hantering eller av värde för konsumenten. Alla ingredienser - även tillsatser - ska deklareras på färdigförpackade livsmedel. Tillsatser ska alltid deklareras med ett funktionsnamn följt av antingen tillsatsens E-nummer eller vedertagna namn. Funktionsnamnet förklarar varför tillsatsen har använts i livsmedlet. Det finns ett fåtal undantag från dessa märkningsregler. Några tillsatser kan deklareras med enbart vedertaget namn, t.ex. ammoniumklorid. Ett annat undantag är modifierad stärkelse, där E-nummer eller vedertaget namn inte krävs. Aromämnen kan deklareras med enbart ordet "aromämne". E-nummernyckeln kan laddas hem som pdf-fil från Livsmedelverkets hemsida.