ICAs allmänna villkor för användande av appen ICA hälsorabatt

Läs noga igenom dessa allmänna villkor innan du använder ICAs applikation ICA hälsorabatt (nedan ”Applikation”). Genom användande av Applikationen godkänner du dessa villkor. Februari 2015.

Allmänt

Applikationen ger dig möjlighet att samla rabatt på vissa varor i ICA-butiker genom att registrera din rörelse. Din rörelse registreras i Applikationen antingen genom enhetens inbyggda sensorer om sådana finns eller genom att du är ansluten till en träningsapplikation som Applikationen stödjer. Rabatten laddar du sedan på ditt ICA-kort.För att få del av rabatterbjudandena i Applikationen krävs att:- du är innehavare av ett ICA-kort; samt- du accepterar att Applikationen får tillgång till din rörelseaktivitet och platsinformation.

Licens 

Förutsatt att du uppfyller dessa villkor och övriga instruktioner som ICA Sverige AB (”ICA”) från tid till annan anvisar får du härmed en rätt att nyttja den programvara som Applikationen består av i enlighet med dessa villkor. Följer du inte villkoren kan ICA återkalla licensen. Alla rättigheter som inte uttryckligen ges till dig behålls av ICA och det material som ingår i Applikationen kan vara immaterialrättsligt skyddat och därmed tillhöra tredje part. Dessa villkor ger ingen rätt att använda sådant material.

Tillåten användning 

Licensen innebär en rätt att ladda ner, installera och använda Applikationen på en mobiltelefon, pekplatta eller annan avsedd enhet (nedan gemensamt kallade enheter). Du får inte, utöver vad som framgår av tvingande lag, villkor eller av licensvillkor avseende eventuella komponenter som baseras på öppen källkod, försöka kopiera, dekompilera, dekonsturera, disassemblera, härleda koden, avkryptera, modifiera, eller skapa härledda produkter helt eller delvis baserade på programvaran i Applikationen eller på tjänsterna däri.

Användningen av hela eller delar av Applikationen kan kräva att du godkänner ytterligare särskilda villkor och/eller registrerar dig i någon form hos ICA, eller hos tredjepart som tillhandahåller applikationer som registrerar rörelse, och därigenom godkänner de därmed anvisade villkoren. Genom användande av Applikationen godkänner du att ICA i enlighet med villkoren registrerar och sammanställer den information som skickas till Applikationen, exempelvis din rörelseinformation. Vissa funktioner kan komma att kräva uppkoppling till internet, kommunikation med tredjeparts applikationer, eller andra funktioner hos enheten för att fungera helt eller delvis. 

Positionering 

Applikationen kräver att du samtycker till att du genom din enhet positioneras för att vissa funktioner skall kunna användas. Du har möjlighet att godkänna eller neka till detta samt till ICAs behandling av personuppgifter som är förbunden därmed, vilket regleras närmare nedan. För det fall du inte önskar detta har du möjlighet att stänga av denna funktion i enheten, med då kommer Applikationen inte att fungera. Genom användande av positioneringstjänsten i Applikationen samtycker du till att positionering och behandling av personuppgifter sker i enlighet med dessa villkor. 

Rabatt och Marknadsföring 

Applikationen kan användas för att ge dig som användare rabatt på utvalda varor i ICA Butiker baserat på din rörelse enligt de närmare villkor som anges i Applikationen. Information om rörelse hämtas av Applikationen antingen genom enhetens inbyggda sensorer om sådana finns eller genom att du är ansluten till en träningsapplikation som Applikationen stödjer. Enbart rörelse som registreras enligt ovan är underlag för rabatt. ICA ansvarar inte för att den rörelseinformation som Applikationen erhåller är korrekt.Vid var tid gällande beräkningsgrund för rabatt liksom villkor och begränsningar för rabatterbjudandet anges i Applikationen och ICA förbehåller sig rätten att ändra dessa från tid till annan.

Applikationen innehåller marknadsföring och skall kunna användas som en informationskanal varigenom ICA kan skicka information och erbjudanden avseende produkter och tjänster. Sådan information kan skickas via push-notiser och andra meddelanden genom Applikationen. Genom godkännande av dessa villkor samtycker du till att ICA får skicka ovan angivna meddelanden. Möjligheten att ta emot push-notiser kan regleras i enheten. De meddelanden och den information som kan mottas genom Applikationen kan vara marknadsföring och är inte avsedd för barn, varför föräldrar och vårdnadshavare skall övervaka eventuella barns användande av en enhet med Applikationen installerad. 

Personuppgifter 

ICA avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till ICA och personuppgifter som registreras i samband med användandet av Applikationen, däribland men inte begränsat till information om din rörelse samt övrig information som inhämtats med ditt samtycke. Syftet med ICAs behandling av dessa personuppgifter är att använda personuppgifter för att möjliggöra riktad marknadsföring /rabatterbjudanden baserad på din rörelse samt lämna information om ICA-verksamhetens och utvalda samarbetspartners varor och tjänster. 

ICA Gruppen-koncernen kommer att nyttja informationen för att tillhandahålla rabatter, kundanpassa varor och tjänster, vilket även kan innebära behandling, för att utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling. Utöver vad som framgår av dessa villkor kommer personuppgifterna varken att säljas eller överföras till någon utanför ICA-koncernen, förutom för behandling för ICAs räkning, t ex för tryckning, distribution eller administrativa ändamål, av bolag med verksamhet såväl inom som utom EU och EES området. Information om din rörelse, sparas lokalt i Applikationen och tas bort genom att du avinstallerar Applikationen.  

Du har rätt att från ICA få information om behandlingen av de personuppgifter som berör dig. ICA kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även motsätta dig fortsatt behandling av de personuppgifter som inhämtats i samband med ditt användande av Applikationen. Du skall då antingen avinstallera Applikationen och/eller tillse att positioneringstjänsten samt andra informationsinsamlande funktioner är avstängda. För det fall dessa funktioner åter aktiveras samtycker du återigen till behandlingen av denna typ av personuppgifter.

Förfrågningar och information om ICAs behandling av personuppgifter hanteras av ICA enligt kontaktuppgifter nedan. Genom att acceptera villkoren samtycker du till den behandling av personuppgifter som beskrivits i häri.  

I egenskap av innehavare av ICA-kort har du sedan tidigare accepterat att ICA får behandla personuppgifter om dig. Dessa villkor utgör tillägg till villkoren som följer av att du har ICA-kort. Ansvarsbegränsning ICA har inget ansvar för av tredje part tillhandahållen applikation eller funktion och dess kommunikation med Applikationen eller korrektheten av information om t.ex. rörelse som lämnas från sådan programvara till Applikationen.

Så långt inte annat följer av tvingande lag ansvarar ICA inte för personskador, direkta eller indirekta skador eller följdskador, inklusive men inte begränsat till utebliven vinst, skadad eller förlorad data, information eller elektronisk värdehandling, utebliven sändning eller mottagande av data eller information, avbrott i affärsverksamhet eller andra skador eller förluster som inte beror på ICA eller sådan omständighet över vilken ICA råder.Underhåll och begränsningar i ApplikationenICA förbehåller sig rätten att när som helst utan ansvar eller ersättningsskyldighet uppdatera, uppgradera, ändra, tillfälligt eller permanent begränsa eller stänga ner Applikationen eller åtkomsten till Applikationen.ICA åtar sig inga skyldigheter att tillhandahålla någon form av support eller underhåll av Applikationen.

Övrigt

Dessa allmänna villkor ersätter samtliga tidigare eller samtida avtal gällande Applikationen och kan ensidigt komma att ändras av ICA. Vid var tid gällande villkor finns i Applikationen. För det fall du godkänner de nya villkoren alternativt fortsätter att använda Applikationen anses du ha godkänt de efterträdande villkoren. I annat fall skall du avinstallera Applikationen från samtliga enheter. Villkoren gäller även för samtliga kommande uppdateringar av Applikationen som ICA tillhandahåller och som ersätter och/eller utgör tillägg till Applikationen, så länge och i den omfattning inte detta omfattas av ett separat avtal.


Kontaktuppgifter

ICA Sverige AB
Org nr 556021-0261
Gatuadress: Svetsarvägen 16, 17193 SOLNA

Moms Reg nr: SE556021026101
Tel Kundservice: 020-83 33 33
e-post Kundservice: kundkontakt@ica.se