Senast uppdaterad 2019-07-01

Integritetspolicy - ICA Spara

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Vi skyddar dina personuppgifter

Det är viktigt för oss inom ICA Spara att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi är därför öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss. Vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss och att behandlingen följer gällande dataskyddsregler. Vi har även utsett ett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs.

I denna informationstext beskriver vi hur och varför ICA Spara behandlar dina personuppgifter i samband med att du använder vår tjänst och vilka rättigheter du har.

ICA Spara ansvarar för att hantera dina uppgifter på ett säkert och korrekt sätt. ICA Spara ingår i ICA-koncernen.

Kategorier av personuppgifter

Vi vill att denna information ska vara enkel för dig att förstå och vi har därför här listat de olika kategorier av personuppgifter som vi refererar till:

 • Identitetsuppgifter, t.ex. namn och personnummer
 • Kontaktuppgifter, t.ex. adress, email och telefonnummer
 • Finansiell information, t.ex. kontonummer, kreditkortsnummer, kontosaldo och kontotransaktioner (belopp, datum/tidpunkt och köpställe), som även kan innehålla känsliga personuppgifter
 • Kundengagemang, t.ex. uppgift om vilka produkter och tjänster du har enligt vad som framgår av din finansiella information, ¬ samt från de uppgifter som du själv lämnar
 • Köpinformation, t.ex. uppgift om dina genomförda köp i ICA-butiker
 • Enhetsinformation, t.ex. uppgift om vilken enhet som används
 • Användargenererade uppgifter, t.ex. uppgift om dina interaktioner i ICA Spara
 • Kommunikation, t.ex. innehåll i e-postmeddelanden som du skickar
 • Svarsresultat, t.ex. frågesvar vid genomförda avändarundersökningar

Varifrån samlar vi in personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter från:

Dig själv

Vi samlar in personuppgifter som du själv lämnar till oss, t.ex. när du skapar ett användarkonto eller kommunicerar med oss.

Andra ICA-bolag

För att tillhandahålla tjänsten samarbetar vi med andra bolag inom ICA Gruppen, t.ex. ICA Sverige, och samlar in personuppgifter från dem, t.ex. identitetsuppgifter, kontaktuppgifter, köpinformation och uppgift om kundengagemang. Det här görs t.ex. för att kontrollera om du är ICA-kortkund i samband med att du skapar ett användarkonto, eftersom det är en förutsättning för att kunna använda tjänsten.

För närmare information om vilka uppgifter som andra ICA-bolag, t.ex. ICA Sverige, delar med oss, se www.ica.se/dataskydd.

Banker och kortutgivare

För att tillhandahålla tjänsten hämtar vi, på din begäran, din finansiella information från dina konton hos banker och kortutgivare som du har valt att ansluta. Om du har ett rosa ICA förmånskort som du betalar dina matinköp på ICA med så kommer vi kontrollera att det är aktivt innan du kan välja att lägga till detta i Tjänsten.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter för att:

Skapa ett användarkonto

Vi behandlar dina personuppgifter för att skapa ditt användarkonto i tjänsten. För detta syfte behandlar vi dina identitetsuppgifter, inklusive personnummer. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla de allmänna villkoren för tjänsten. Om du inte lämnar de uppgifter som vi efterfrågar kan du inte registrera dig för tjänsten. Ditt personnummer behandlar vi för att identifiera dig som ICA-kortkund. Dina personuppgifter sparas för detta syfte under den tid som är nödvändig för att skapa ditt användarkonto. 

Tillhandahålla tjänsten

Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänsten. För detta syfte analyserar vi din finansiella information, t.ex. för att kunna presentera en översikt över din vardagsekonomi, matinköp och klimatavtryck, ge dig en samlad bild av de avtal eller abonnemang som du har och för att lämna kommunikation och erbjudanden om ICA-bolags och samarbetspartners varor och tjänster i tjänsten. Personuppgifter som vi behandlar för att tillhandahålla tjänsten är, utöver din finansiella information, identitetsuppgifter, köpinformation från köp i ICA-butiker och kontaktuppgifter. Behandlingen av dina personuppgifter sker för att uppfylla de allmänna villkoren för tjänsten.

Finansiell information kan innehålla känsliga personuppgifter, t.ex. betalningar som du har gjort till hälso- och sjukvården, fackliga organisationer eller politiska partier. Känsliga personuppgifter som förekommer i din finansiella information behandlas med stöd av ditt uttryckliga samtycke som du lämnande när du registrerade ditt användarkonto. Det är frivilligt att lämna ditt samtycke till behandlingen av känsliga personuppgifter, men om du inte vill lämna ditt samtycke kan du tyvärr inte använda tjänsten. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att avregistrera ditt användarkonto.

Vi sparar dina personuppgifter för detta syfte så länge som du använder tjänsten.

Hantera kundförhållandet

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera kundförhållandet, t.ex. för att kommunicera med dig och besvara dina frågor angående tjänsten. Personuppgifter som vi behandlar för detta syfte är identitetsuppgifter, kontaktuppgifter och din kommunikation. Behandlingen sker för att uppfylla de allmänna villkoren för tjänsten. Vi sparar dina personuppgifter för detta syfte så länge som du använder tjänsten.

Följa upp och utvärdera användningen av tjänsten

Vi behandlar dina personuppgifter för att följa upp och utvärdera användningen av tjänsten, t.ex. för att ta fram rapporter och statistik över hur tjänsten används. Personuppgifter som vi behandlar för detta syfte är identitetsuppgifter, användargenererade uppgifter och enhetsinformation. Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning och är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att följa upp och utvärdera hur tjänsten används.

Dina personuppgifter sparas för en tid om tre månader för detta syfte. Statistik och rapporter som inte innehåller några personuppgifter bevaras tillsvidare eller till dess att de raderas.

Kommunikation och lämnande av erbjudanden

Vi behandlar dina personuppgifter för att kommunicera personlig och relevant information och lämna erbjudanden till dig om våra egna, andra ICA-bolags och samarbetspartners varor och tjänster i olika kanaler. Personuppgifter som vi behandlar för detta syfte är identitetsuppgifter, kontaktuppgifter och användargenererade uppgifter. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att kommunicera med dig och lämna erbjudanden. Vi behandlar inte dina känsliga personuppgifter för att kommunicera och lämna erbjudanden till dig.

Genom att godkänna de allmänna villkoren för tjänsten lämnar du ditt samtycke enligt marknadsföringslagen till vår elektroniska marknadsföring av våra egna, andra ICA-bolags och samarbetspartners varor och tjänster. Du har rätt att, när som helst, avregistrera dig från utskick. Detta kan du göra bland annat direkt i utskicket eller genom att kontakta oss.

Vi bevarar dina personuppgifter så länge som du använder tjänsten och för en tid om 12 månader därefter för att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra tjänsten.

Genomföra användarundersökningar

Vi behandlar dina personuppgifter för att genomföra användarundersökningar. Detta gör vi bland annat för att samla in feedback från dig och andra användare om tjänsten för att få information och en bättre förståelse för hur du och andra användare upplever tjänsten. De personuppgifter som vi behandlar för detta syfte är identitetsuppgifter, kontaktuppgifter och de svar som du lämnar. Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning och är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att genomföra användarundersökningar i syfte att förbättra tjänsten.

Dina personuppgifter sparas under en tid om tre månader för detta syfte. Rapporter på övergripande nivå som inte innehåller några personuppgifter kan sparas tillsvidare eller till dess att de raderas.

Hantera och bemöta rättsliga krav

Vi kan behöva behandla dina personuppgifter för att hantera och bemöta rättsliga krav, t.ex. vid en tvist eller en rättsprocess. Personuppgifter som vi kan behandla för detta ändamål är de uppgifter som vi behandlar för övriga ändamål. Det är nödvändigt att behandla ditt personnummer med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning och är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta det rättsliga kravet. Eventuella känsliga personuppgifter behandlar vi endast om det är nödvändigt för samma syfte. Dina personuppgifter sparas för den tid som är nödvändig för att hantera det rättsliga kravet.

Uppfylla rättsliga skyldigheter

Vi måste, när det är nödvändigt, behandla dina personuppgifter för att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. enligt dataskyddslagstiftning. Det är nödvändigt att behandla ditt personnummer med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Eventuella känsliga personuppgifter behandlar vi om det är nödvändigt för samma syfte. Dina personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla respektive rättsliga skyldighet.

Hantera och skydda tjänsten

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera och skydda tjänsten, t.ex. säkerställa teknisk funktionalitet och säkerhet i tjänsten, genomföra säkerhetsloggning, felsökning, felhantering och säkerhetskopiering. Vi behandlar de personuppgifter som förekommer i tjänsten för detta syfte. Behandlingen av känsliga personuppgifter sker med stöd av ditt uttryckliga samtycke som du lämnande när du registrerade ditt användarkonto. Det är nödvändigt att behandla ditt personnummer med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Behandlingen sker för att uppfylla de allmänna villkoren med tjänsten.

Dina personuppgifter bevaras under samma period som anges i förhållande till respektive angivet syfte ovan. Personuppgifter i loggar bevaras för felsökning och incidenthantering under en tid om 13 månader räknat från tidpunkten för logghändelsen.

Utveckla och förbättra tjänsten

Vi behandlar dina personuppgifter för att utveckla och förbättra tjänsten, t.ex. för att ta fram nya funktioner i tjänsten. Vi behandlar de personuppgifter som förekommer i tjänsten för detta syfte. Behandlingen sker med stöd av en intresseavvägning och är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att utveckla och förbättra tjänsten. Behandlingen av känsliga personuppgifter sker med stöd av ditt uttryckliga samtycke som du lämnande när du registrerade ditt användarkonto. Det är nödvändigt att behandla ditt personnummer med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Dina personuppgifter bevaras för detta syfte så länge som du använder tjänsten.

Mottagare som vi delar information med

För att tillhandahålla tjänsten och i vissa särskilda fall behöver vi dela dina personuppgifter med andra.

Om vi delar dina personuppgifter ansvarar mottagaren som utgångspunkt för att hantera uppgifterna på ett säkert och korrekt sätt.

Vi delar personuppgifter med:

Andra ICA-bolag

Vi samarbetar med andra ICA-bolag, t.ex. ICA Sverige, ICA Banken och ICA Försäkring, och delar dina personuppgifter med ICA-bolagen för de syften som anges nedan. Känsliga personuppgifter som förekommer i finansiell information delas med ICA-bolagen endast om du har lämnat ditt uttryckliga samtycke till detta i samband med att du registrerade ditt användarkonto. Överföringen sker med stöd en intresseavvägning för att tillgodose vårt och mottagande ICA-bolags berättigade intresse av att behandla dina personuppgifter för de ändamål som framgår nedan. Information om mottagande ICA-bolags behandling av dina personuppgifter finns på respektive ICA-bolags webbplats.

Kommunikation och erbjudanden
Vi delar dina personuppgifter med andra ICA-bolag för att de ska kunna ge dig information och erbjudanden som gäller både ICA, deras samarbetspartners och andra bolag inom ICA Gruppen. Personuppgifter som vi delar för detta syfte är identitetsuppgifter, kontaktuppgifter och finansiell information. Genom att acceptera de allmänna villkoren för tjänsten lämnar du ditt samtycke enligt marknadsföringslagen till mottagande ICA-bolags elektroniska marknadsföring av sina egna, andra ICA-bolags och samarbetspartners varor och tjänster.

Genomföra kundanalys för ökad kundinsikt
Vi delar dina personuppgifter med andra ICA-bolag för att de ska kunna genomföra kundanalyser på en övergripande nivå, t.ex. för att utveckla affärsmetoder, analysmodeller och kund- och affärsstrategier. Det mottagande ICA-bolaget kan då kombinera uppgifter som vi delar med de uppgifter som ICA-bolaget har samlat in själv. Personuppgifter som vi delar med andra ICA-bolag för detta syfte är identitetsuppgifter, kontaktuppgifter och finansiell information.

Hantera kundförhållandet
Vi delar dina kontaktuppgifter som du har lämnar till oss med andra ICA-bolag för att säkerställa att de ICA-bolag som du har en relation med har uppdaterade uppgifter till dig.

Samarbetspartners

Vi delar dina personuppgifter med våra samarbetspartners för att de ska kunna kommunicera och lämna erbjudanden till dig. Överföringen sker med stöd av en intresseavvägning för att tillgodose vårt och våra samarbetspartners berättigade intresse av att marknadsföra sina produkter och tjänster till dig. Personuppgifter som vi delar med våra samarbetspartners för detta syfte är identitetsuppgifter och kontaktuppgifter. Vi delar aldrig känsliga personuppgifter om dig med samarbetspartners.

Tjänsteleverantörer

Vi delar dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till ICA Spara, t.ex. IT-tjänster. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter. 

Övriga mottagare

I vissa fall kan vi dela dina personuppgifter med andra mottagare (t.ex. myndigheter, externa rådgivare och potentiella köpare och säljare), om det är nödvändigt för att:

 • uppfylla rättsliga skyldigheter, eller för att tillgodose vårt berättigade intresse av att
 • hantera och bemöta rättsliga krav, eller
 • hantera en sammanslagning eller en försäljning.

Kakor och liknande tekniker

Vi använder kakor, eller cookies, och liknande tekniker i tjänsten. Generellt används kakor i tjänsten för att möjliggöra funktionalitet och för att följa upp och utvärdera din användning av tjänsten.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES-området. I de fall dina uppgifter skulle användas utanför EU, t.ex. av någon av våra tjänsteleverantörer, säkerställer vi alltid att det finns skyddsåtgärder, t.ex. dataöverföringsavtal, på plats så att mottagarna behandlar uppgifterna på samma säkra sätt som vi gör. Vänligen kontakta oss om du vill ha närmare information om vilka skyddsåtgärder vi vidtar.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter kopplade till dina personuppgifter som vi har sparade hos oss.

Du har rätt att:

Få tillgång till dina personuppgifter

Det är viktigt för oss att vara öppna och transparenta med vilken information vi har om dig. Du kan när som helst se vissa uppgifter som vi har registrerade om dig direkt i tjänsten, t.ex. kontaktuppgifter och dina ansluta konton.

Du kan även få tillgång till dina uppgifter genom att beställa ett utdrag med de personuppgifter om dig som vi har registrerade hos oss. Läs mer om hur du gör för att beställa ett registerutdrag på www.ica.se/icaspara.

Begära rättelse av personuppgifter

Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig har du rätt att begära att uppgiften rättas eller kompletteras. Detta gör du genom att kontakta oss.

Ge och ta tillbaka ditt samtycke

För att tillhandahålla tjänsten ber vi om ditt godkännande för att behandla dina personuppgifter. Du har då rätten att när som helst ångra dig och ta tillbaka godkännandet för fortsatt behandling. Om du tar tillbaka ditt samtycke som är nödvändigt för att tillhandahålla tjänsten kommer du inte att kunna fortsätta att använda tjänsten.

Aktivera och dela din ekonomi

Du kan när som helst aktivera och avaktivera delning av din ekonomi i Tjänsten. Du ansvarar själv för vem du bjuder in eller godkänner inbjudan ifrån, samt om du vill visa hela eller delar av din ekonomi med någon annan användare. Du är vidare införstådd med att det är du som väljer att dela finansiell information med en annan användare och att den informationen innehåller personuppgifter om dig själv och den andre användaren.

Avsäga dig direktreklam

Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick, både digitala och i pappers-format. Du kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i utskicket eller kontakta oss.

Motsätta dig behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse

I vissa fall har vi gjort bedömningen att vårt behov av att vi behandlar dina personuppgifter är så starkt att vi har ett så kallat berättigat intresse. Du har rätt att motsätta dig vår bedömning om berättigat intresse.

Om det finns ett avgörande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än ditt integritetsintresse får vi fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen. Kan vi inte visa på avgörande skäl kommer vi sluta att behandla dina personuppgifter.

Radera uppgifter

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Om det t.ex. inte längre finns något behov av att behandla personuppgifterna eller om du har avsagt dig direktreklam. Om vi behöver informationen för att kunna fullfölja ett avtal med dig eller om det finns lagkrav på att vi ska behålla personuppgifterna kan vi däremot inte radera dem.

Begränsa behandling av uppgifter

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas om du t.ex. inte anser att de är korrekta eller om du vill motsätta dig vårt berättigade intresse att utföra en behandling. Det kan dock innebära att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid som behandlingen begränsas.

Flytta din data (dataportabilitet)

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format. Till skillnad från ett registerutdrag ingår här endast vissa av de uppgifter som du själv har tillhandahållit oss, t.ex. om du har lämnat din e-postadress i samband med registrering för ett utskick. Det är med andra ord endast vissa uppgifter som omfattas av rätten till dataportabilitet. Läs mer på www.ica.se/icaspara.

Kontakta oss

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Du kan även kontakta vårt dataskyddsombud. Om du inte är nöjd med det svar du har fått har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten (Datainspektionen).

ICA Spara AB
559086-0531
Kolonnvägen 20
169 04 Solna

Dataskyddsombudet
Samma kontaktuppgifter som ovan. Märk brev med "dataskyddsombudet".
E-post: dpo.icaspara@ica.se

Tack för att du använder tjänsten!

Senast uppdaterad: 2019-01-22