Senast uppdaterad 2019-03-12

Allmänna villkor

ICA Spara

Välkommen till ICA Spara! Här kan du läsa våra allmänna villkor för Tjänsten ICA Spara.  Vi är medvetna om att villkor inte alltid är enkla att läsa och av den anledningen har vi försökt skriva våra villkor på ett så enkelt sätt som möjligt så att du som befintlig eller blivande användare på ett lättförståeligt sätt ska förstå vad det är som du godkänner genom att installera vår Applikation. Har du frågor om villkoren är du alltid välkommen att kontakta oss!

1. Bakgrund

ICA Spara är en applikationsbaserad tjänst (”Tjänsten”) där vi vill hjälpa dig att spara på livets utgifter såsom till exempel på det du handlar, dina räkningar och på dina försäkringar. I grunden handlar det om att du med ICA Spara kan samla hela din vardagsekonomi på ett ställe vilket ger dig full insikt i de val som du gör, och du får de bästa förutsättningarna till att fatta smarta beslut om hur du använder din tid och dina pengar. Tanken med vår tjänst är att ingenting skall kosta mer än det behöver. Via Tjänsten kan du samla dina banker, konton och kreditkort för att få en ekonomisk översikt. Du kommer även att få en snabb och enkel överblick över hur dina matinköp ser ut, och du kommer hela tiden kunna följa dina inkomster och utgifter.  Du kan också välja själv om du vill aktivera och bjuda in en annan användare för att visa hela eller delar av er gemensamma ekonomi. Andra fördelar som du får med Tjänsten är en översikt över dina hushållsavtal som kommer att finnas samlade på ett och samma ställe tillsammans med personsonliga insikter, tips och erbjudanden från såväl ICA Gruppen och dess bolag som utvalda samarbetspartners.

Tjänsten innebär att vi med ditt samtycke, som du lämnar genom att acceptera dessa villkor, inhämtar information om dina betalkonton, transaktioner på dessa och annan finansiell information som bl.a. kan inkludera andra bankkonton som sparkonton och kreditkort samt transaktioner på dessa. Du har möjlighet att i Tjänsten själv välja vilka bankkonton respektive kreditkort som information ska inhämtas för och presenteras i Tjänsten.

2. Allmänt

Dessa Villkor utgör det avtal om tillhandahållandet av Tjänsten som du ingår med oss på ICA Spara genom Applikationen.

För att använda Tjänsten måste du dels vara Förmånskund hos ICA Sverige AB, dels vara behörig att ingå avtal, samt acceptera att ingå avtal med ICA Spara enligt dessa Villkor.

För att använda Tjänsten måste du ha tillgång till en mobiltelefon eller surfplatta med operativsystemet Android eller iOS.

ICA Spara har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter att tillhandahålla Tjänsten inklusive inhämtande av kontoinformationen till Tjänsten.

3. Definitioner

I dessa Villkor ska följande begrepp ha nedan angiven innebörd.

Användare
Du som fysisk person som använder Tjänsten.

Användarkonto
Det användarkonto du registrerar vid användning av Tjänsten.

Applikationen
ICA Sparas applikation som installeras av dig på din mobiltelefon eller surfplatta och som möjliggör tillhandahållandet av Tjänsten.

ICA Spara
ICA Spara AB, org. nr 559086-0531, leverantör av Tjänsten.

ICA Förmånskund
Medlem i ICA Sverige ABs lojalitetsprogram.

ICA Sparas Samarbetspartners
Andra bolag inom ICA Gruppen AB-koncernen och ICA-butiker i Sverige, samt externa samarbetspartners utanför ICA Gruppen AB-koncernen.

Information
Information som ICA Spara inhämtar, enligt dina val, för visning i Tjänsten. Det består av a) kontoinformation avseende betalkonton (”betalkontoinformation”) och b) finansiell information avseende andra typer av konton för sparande, lån och pension (”finansiell information”).

Inloggningsuppgifter
Dina inloggningsuppgifter till externa produkt- och tjänsteleverantörer.

4. Villkor och villkorsändringar

Dessa användarvillkor gäller mellan ICA Spara och dig för tillhandahållandet av Tjänsten. Vi har rätt att ändra dessa villkor utan att i förväg inhämta ditt godkännande.  Sådan ändring träder i kraft två (2) månader efter det att du informerats om detta. Om du som Användare inte godkänner ändringen får du omedelbart säga upp avtalet före den dag då ändringarna träder ikraft.

5. Registrering och användande av Tjänsten

Tjänsten är tillgänglig för dig genom Applikationen. Du har möjlighet att registrera ett (1) Användarkonto.

Du förstår att vi inhämtar samt lagrar Inloggningsuppgifter, när så behövs, i syfte att kunna tillhandahålla Tjänsten.  Du ansvarar för att möjliggöra för oss att inhämta Informationen samt ta del av och lagra Inloggningsuppgifter.

I funktionen delning av din ekonomi väljer du själv om du vill aktivera och bjuda in en annan användare för att visa hela eller delar av er gemensamma ekonomi. Du ansvarar själv för att aktivera tjänsten, till vem och vad som du väljer att dela, samt är införstådd med att du delar dina personuppgifter för detta ändamål.

Om du accepterar ett erbjudande från oss eller från någon av våra Samarbetspartners avseende produkter eller tjänster gäller de villkor som respektive erbjudande är förenat med för tillhandahållandet av produkten eller tjänsten. Det blir därför ditt ansvar att sätta dig in i vad sådana externa villkor innebär.

6. Tillåten användning

Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll som tillhandahålls genom Applikationen. Det är inte heller tillåtet att otillbörligt nyttja erbjudanden eller på annat sätt missbruka Tjänsten. För din egen personliga användning är det dock tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information från Applikationen.

Du ansvarar för och garanterar att:

(i) Informationen som du laddar upp eller lägger in i Tjänsten inte gör intrång i någon annans rättigheter eller annars står i strid med lag eller annans rätt.

(ii) Du har rätt att förfoga över Inloggningsuppgifter och Informationen samt har inhämtat erforderliga samtycken i den omfattning som krävs för att använda Tjänsten och för att ICA Spara ska ha rätt att tillhandahålla Tjänsten

Vid missbruk av Tjänsten är du som Användare skyldig att ersätta ICA Spara för den skada som uppkommit i samband med missbruk av Tjänsten och/eller för de fall du som användare bryter mot dessa Allmänna Villkor.

7. Avslutande av Användarkonto och Tjänsten

ICA Spara har rätt att när som helst stänga av dig som Användare, avsluta ditt Användarkonto samt avbryta tillhandahållandet av Tjänsten om du bryter mot Villkoren eller använder Tjänsten på ett sätt som kan orsaka ICA Spara eller annan skada. Vi har i övriga fall rätt att med 30 dagars uppsägningstid avsluta ditt nyttjande av Tjänsten.

ICA Spara har även rätt att när som helst stänga av dig som Användare från Tjänsten, om vi misstänker att du har brutit mot dessa Allmänna villkor eller på annat sätt riskerar att orsaka skada för ICA Spara, Tjänsteleverantör, annan användare eller annan person. Vi förbehåller oss rätten att på egen hand avgöra om du har brutit mot någon bestämmelse i dessa Allmänna villkor.

Du har rätt att avsluta ditt Användarkonto när som helst. Om du avslutar ditt Användarkonto kommer Tjänsten inte längre att tillhandahållas.

8. Kostnader

Tjänsten ICA Spara är avgiftsfri. Du ansvarar dock för eventuella kostnader vid användning av Tjänsten inom och utanför Sverige som tillkommer dig av andra parter än ICA Spara, såsom kostnader för telefonsamtal, datatrafik eller SMS.

9. Uppdatering och förändringar av Tjänsten

ICA Spara har rätt att implementera uppdateringar och nya versioner av Tjänsten i sådan utsträckning som vi finner lämpligt. Vi har vidare rätt att, utan föregående upplysning, genomföra ändringar, av vad slag det än må vara, i Tjänsten eller sättet på vilket Tjänsten tillhandahålls.

10. Ansvarsbegränsning och friskrivning

ICA Sparas avsikt är att all information i Tjänsten ska vara korrekt och uppdaterad i den utsträckning som är möjlig, dock kan inte vi lämna några garantier avseende detta.

Vi är varken ansvariga för den aktivitet som sker i Tjänsten eller sådan information som är tillgänglig för dig i Tjänsten. Vi är därför aldrig skyldiga att utge kompensation för bland annat, men inte uteslutande, inkomstbortfall, dataförlust eller andra direkta eller indirekta förluster eller skador, eller andra kostnader som direkt eller indirekt beror på:

(i) Dig eller andra användares användning av Tjänsten

(ii) det material som återfinns i Tjänsten

(iii) de mellanhavanden som sker mellan Dig och Tjänsteleverantören.

Ansvarsbegränsningen gäller även din eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

ICA Spara garanterar inte tillgängligheten till Tjänsten, tillförlitligheten eller korrektheten av Informationen som tillgängliggörs genom Tjänsten. Vi kan inte hållas ansvariga för skada om Tjänsten ligger nere, om Tjänsten inte fungerar som avsett eller förväntat eller om Information inte är korrekt.

11. Begränsad tillgång till Tjänsten

ICA Spara garanterar inte någon kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten. Eftersom Tjänsten kan störas av faktorer utanför vår kontroll lämnar vi inte heller några garantier för Tjänstens funktion eller tillgänglighet.

Vi har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgången till Tjänsten om detta är nödvändigt med hänsyn till tekniska-, underhålls- eller säkerhetsskäl. Vi har även rätt att omedelbart stänga av tillgången till Tjänsten om nyttjandet av Tjänsten allvarligt skadar eller riskerar att allvarligt skada oss eller andra. Vi ska skyndsamt informera dig om tillgången till Tjänsten stängs av eller begränsats i något avseende.

12. Behandling av personuppgifter

Information om behandlingen av dina personuppgifter finns i Applikationen och på www.ica.se/icaspara. Inom ramen för Tjänsten kan vi få tillgång till känsliga personuppgifter om dig. För att tillhandahålla Tjänsten måste du lämna ditt uttryckliga samtycke till behandlingen av känsliga personuppgifter. Om du inte lämnar ditt samtycke eller återkallar ett lämnat samtycke kan du inte använda Tjänsten.

13. Ångerrätt

Enligt Distansavtalslagen Lag (2005:59) har du en ångerrätt för finansiella tjänster som tillhandahålls genom Tjänsten. Ångerfristen är 14 dagar från den dag avtal om finansiella tjänster ingåtts, eller från den dag du fått del av avtalsvillkor och övrig information, om detta skett vid ett senare tillfälle än vid avtalets ingående. Du kan via post eller e-post meddela ICA Spara att ångerrätten påkallas. Inget skäl behöver uppges då ångerrätten åberopas.

14. Force Majeure

ICA Spara eller du som Användare är inte ansvarig för fel, dröjsmål eller förlust som beror på omständighet som part inte råder över och som väsentligt försvårar uppfyllelsen av förpliktelsen ifråga eller som medför att uppfyllandet av förpliktelsen inte är ekonomiskt försvarbar.

15. Överlåtelse

ICA Spara har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor i det fall ett partsbyte från ICA Spara AB skulle genomföras.

16. Kommunikation

Du som Användare accepterar att all kommunikation från ICA Spara, inkluderat men ej begränsat till meddelanden och annan information med anledning Tjänsten och/eller dessa Allmänna villkor får ske elektroniskt.

Vi kommer löpande tillhandahålla information om Tjänsten via applikationen om Tjänstens utvecklande och drift för att hålla dig informerad om vad som händer i ICA Spara.

För frågor gällande Tjänsten eller dessa Allmänna villkor ombeds du att vända dig till oss på ICA Spara. Våra kontaktuppgifter är:

 asdasd
ICA Spara AB 
Kolonnvägen 20
169 04 Solna
E-post: icaspara@ica.se

17. Klagomål och tvist

Vid klagomål kan du kontakta oss skriftligen på icaspara@ica.se.

Vid tvist med ICA Spara, eller om du efter klagomål till oss på ICA Spara är fortsatt missnöjd, har du möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, som är en nämnd för alternativ tvistelösning, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig och för att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser.  ICA Spara åtar sig att medverka i Allmänna reklamationsnämndens behandling av tvisten.

Användaren kan även vända sig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå, tel. 0200-22 58 00, för att få kostnadsfri vägledning.

Senast uppdaterad 2019-03-12