Senast uppdaterad 2020-03-30

Allmänna villkor

Välkommen till ICA Stammis Appen! Här kan du läsa våra allmänna villkor för ICA Stammis Appen. Vi är medvetna om att villkor inte alltid är enkla att läsa och av den anledningen har vi försökt skriva våra villkor på ett så enkelt sätt som möjligt så att du som befintlig eller blivande användare på ett lättförståeligt sätt ska förstå vad det är som du godkänner genom att installera vår Applikation. Har du frågor om villkoren är du alltid välkommen att kontakta oss!

1. Om appen ICA Stammis 

Appen ICA Stammis är en tjänst för dig som är Stammis på ICA och som tillhandahålls av ICA Spara AB, ett helägt dotterbolag till ICA Gruppen AB. Appen samlar massor av fördelar med att vara Stammis på ICA på ett och samma ställe. Med ICA Stammis Appen får du enkel tillgång till finfina priser på utvalda varor och rabatter från ICA och våra Partners till smarta vardagstjänster som gör ditt liv enklare, samt självklart även koll på din bonus.

Beroende på vilket eller vilka bolag inom ICA familjen som du har ett kundförhållande till, som exempel ICA Sverige, ICA Banken, ICA Försäkring och/eller Apotek Hjärtat, samlar vi valda tjänster och information från ICA Bolagen så vi kan presentera ditt engagemang hos ICA familjen på ett och samma ställe. Dessa tjänster visar vi på uppdrag av de olika ICA Bolagen, mer information och villkor om dessa tjänster hittar du hos respektive bolag.

ICA Stammis Appen erbjuder även en Kontoinformationstjänst som ger dig en överblick över din vardagsekonomi och samlar alla dina hushållsavtal på ett ställe. Tjänsten ger dig också ditt klimatavtryck från all mat köper så du kan göra ännu klimat smartare matinköp. Vår idé är att ge dig full insikt i var dina pengar tar vägen och hur mycket du får kvar att spendera varje månad så att du får de bästa förutsättningarna för att fatta smarta beslut om hur du spenderar din tid och dina pengar.

Kontoinformationstjänsten hämtar, på ditt uppdrag, in konton och transaktioner från dina banker eller kreditkort som du själv väljer att ansluta. Tjänsten är helt frivillig och du aktiverar den inne i appen. I det fall du aktiverar Kontoinformationstjänsten, kommer vi påminna om våra allmänna villkor och integritetspolicy igen vid anslutningstillfället.

2. Allmänt

Dessa Allmänna villkor utgör det avtal om tillhandahållandet av ICA Stammis Appen som du ingår genom att ladda ner och använda applikationen ICA Stammis.

För att använda ICA Stammis Appen måste du vara Stammis på ICA hos ICA Sverige AB, vara behörig att ingå avtal, samt att du måste acceptera att ingå avtal med ICA Stammis Appen enligt dessa Allmänna villkor.

För att använda ICA Stammis Appen måste du ha tillgång till en mobiltelefon eller surfplatta med operativsystemet Android eller iOS.

ICA Spara AB har för ICA Stammis Appen rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter att tillhandahålla tjänsten inklusive inhämtande av kontoinformationen till Kontoinformationstjänsten.

3. Definitioner

I dessa Allmänna villkor ska följande begrepp ha nedan angiven innebörd.

Användare
Du som fysisk person som använder ICA Stammis Appen.

Användarkonto
Det användarkonto du registrerar vid användning av ICA Stammis Appen.

ICA Stammis Appen
En mobil applikation som installeras av dig på din mobiltelefon eller surfplatta och som möjliggör tillhandahållandet av ICA Stammis tjänster.

ICA Spara AB
ICA Spara AB, org. nr 559086 – 0531, är ett helägt dotterbolag till ICA Gruppen AB, som på uppdrag av och tillsammans med ICA:s Bolag, tillhandahåller ICA Stammis Appen.

Stammis på ICA
Du som medlem i ICA Sverige AB:s lojalitetsprogram.

ICA Bolag och Partners
Andra bolag inom ICA Gruppen AB och ICA-butiker i Sverige, samt externa Partners utanför ICA Gruppen AB-koncernen.

Kontoinformationstjänsten
Om du väljer att aktivera Kontoinformationstjänsten inhämtar vi, på ditt uppdrag och enligt dina val, information bestående av a) kontoinformation avseende betalkonton (”betalkontoinformation”) och b) finansiell information avseende andra typer av konton för sparande, lån och pension (”finansiell information”).

I Kontoinformationstjänsten finns också en funktion för att dela utgifter med en annan Användare, kallad Delade utgifter. Du väljer du själv om du bjuda in en annan Användare för att visa hela eller delar av er gemensamma ekonomi. Du väljer själv till vem du delar utgifter med, samt är införstådd med att du delar finansiella uppgifter om dig själv och den andre Användaren.

4. Villkor och villkorsändringar

Dessa användarvillkor gäller mellan ICA Spara AB och dig för tillhandahållandet av ICA Stammis Appen. Vi har rätt att ändra dessa villkor utan att i förväg inhämta ditt godkännande.  Sådan ändring träder i kraft två (2) månader efter det att du informerats om detta. Om du som Användare inte godkänner ändringen får du omedelbart säga upp avtalet före den dag då ändringarna träder i kraft.

5. Registrering och användande av ICA Stammis Appen

ICA Stammis Appen är tillgänglig för dig genom applikationen. Du har möjlighet att registrera ett (1) Användarkonto.

Du är införstådd med att vi inhämtar samt lagrar inloggningsuppgifter, om du väljer att aktivera vissa tjänster, i syfte att kunna tillhandahålla ICA Stammis Appen.  Du ansvarar för att möjliggöra för oss att inhämta Informationen samt ta del av och lagra inloggningsuppgifter.

Om du accepterar ett erbjudande från oss eller från någon av våra Partners avseende produkter eller tjänster gäller de villkor som respektive erbjudande är förenat med för tillhandahållandet av produkten eller tjänsten.

6. Tillåten användning

Det är inte tillåtet att kopiera, modifiera, distribuera eller publicera innehåll som tillhandahålls genom ICA Stammis Appen. Det är inte heller tillåtet att otillbörligt nyttja erbjudanden eller på annat sätt missbruka ICA Stammis Appen. För din egen personliga användning är det dock tillåtet att ladda ner, kopiera och spara information från ICA Stammis Appen.

Du ansvarar för och garanterar att:

(i) informationen som du laddar upp eller lägger in i ICA Stammis Appen inte gör intrång i någon annans rättigheter eller annars står i strid med lag eller annans rätt

(ii) du har rätt att förfoga över inloggningsuppgifter och informationen samt har inhämtat erforderliga samtycken i den omfattning som krävs för att använda ICA Stammis Appen och för att ICA Spara AB ska ha rätt att tillhandahålla ICA Stammis Appen.

Vid missbruk av ICA Stammis Appen är du som Användare skyldig att ersätta ICA Spara AB för den skada som uppkommit i samband med missbruk av Tjänsten och/eller för de fall du som användare bryter mot dessa Allmänna villkor.

7. Avslutande av Användarkonto och Tjänsten

Du har rätt att avsluta ditt Användarkonto när som helst. Om du avslutar ditt Användarkonto kommer ICA Stammis Appen inte längre att tillhandahållas, men du kvarstår som Stammis och medlem i ICA Sverige AB:s lojalitetsprogram precis som vanligt.

ICA Stammis Appen har rätt att när som helst stänga av dig som Användare, avsluta ditt Användarkonto samt avbryta tillhandahållandet av ICA Stammis Appen om du bryter mot Allmänna villkoren eller använder ICA Stammis Appen på ett sätt som kan orsaka ICA Spara AB eller annan skada. Vi har i övriga fall rätt att med 30 dagars uppsägningstid avsluta ditt nyttjande av ICA Stammis Appen.

8. Kostnader

Tjänsten ICA Stammis Appen är avgiftsfri. Du ansvarar dock för eventuella kostnader vid användning av ICA Stammis Appen inom och utanför Sverige som tillkommer dig av andra parter än ICA Stammis Appen, såsom kostnader för telefonsamtal, datatrafik eller SMS.

9. Uppdatering och förändringar av ICA Stammis Appen

ICA Stammis Appen har rätt att implementera uppdateringar och nya versioner i sådan utsträckning som vi finner lämpligt.

10. Ansvarsbegränsning och friskrivning

ICA Stammis Appens avsikt är att all information ska vara korrekt och uppdaterad i den utsträckning som är möjlig, dock kan inte vi lämna några garantier avseende detta.

Vi är varken ansvariga för den aktivitet som sker  eller sådan information som är tillgänglig för dig i ICA Stammis Appen. Vi är därför aldrig skyldiga att utge kompensation för bland annat, men inte uteslutande, inkomstbortfall, dataförlust eller andra direkta eller indirekta förluster eller skador, eller andra kostnader som direkt eller indirekt beror på:

(i) Dig eller andra användares användning

(ii) det material som återfinns

(iii) de mellanhavanden som sker mellan Dig och Tjänsteleverantören.

Ansvarsbegränsningen gäller även din eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

ICA Stammis Appen garanterar inte tillgängligheten, tillförlitligheten eller korrektheten av Informationen som tillgängliggörs. Vi kan inte hållas ansvariga för skada om ICA Stammis Appen ligger nere, inte fungerar som förväntat eller om Information inte är korrekt.

11. Begränsad tillgång till ICA Stammis Appen 

ICA Stammis Appen garanterar inte någon kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till tjänsten. Eftersom ICA Stammis Appen kan störas av faktorer utanför vår kontroll lämnar vi inte heller några garantier för dess funktioner eller tillgänglighet.

Vi har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgången till ICA Stammis Appen om detta är nödvändigt med hänsyn till tekniska-, underhålls- eller säkerhetsskäl. Vi har även rätt att omedelbart stänga av tillgången till tjänsten om nyttjandet av ICA Stammis Appen allvarligt skadar eller riskerar att allvarligt skada oss eller andra. Vi ska skyndsamt informera dig om tillgången till ICA Stammis Appen stängs av eller begränsats i något avseende.

12. Behandling av personuppgifter

Information om behandlingen av dina personuppgifter finns direkt i ICA Stammis Appen och på www.icastammisappen.se. Inom ramen för ICA Stammis Appen kan vi få tillgång till känsliga personuppgifter om dig. Genom att acceptera villkoren godkänner du att ICA Stammis Appen kan komma att hantera känsliga personuppgifter om dig.

13. Ångerrätt

Enligt Distansavtalslagen Lag (2005:59) har du en ångerrätt för finansiella tjänster som tillhandahålls genom ICA Stammis Appen. Ångerfristen är 14 dagar från den dag avtal om finansiella tjänster ingåtts, eller från den dag du fått del av avtalsvillkor och övrig information, om detta skett vid ett senare tillfälle än vid avtalets ingående. Du kan via post eller e-post meddela ICA Stammis Appen att ångerrätten påkallas. Inget skäl behöver uppges då ångerrätten åberopas.

14. Force Majeure

ICA Stammis Appen eller du som Användare är inte ansvarig för fel, dröjsmål eller förlust som beror på omständighet som part inte råder över och som väsentligt försvårar uppfyllelsen av förpliktelsen ifråga eller som medför att uppfyllandet av förpliktelsen inte är ekonomiskt försvarbar.

15. Överlåtelse

ICA Spara AB som tillhandahåller ICA Stammis Appen har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor i det fall ett partsbyte från ICA Spara AB skulle genomföras.

16. Kommunikation

Du som Användare accepterar enligt dessa Allmänna villkor att kommunikation från ICA Stammis Appen får ske elektroniskt. Genom att godkänna de Allmänna villkoren för ICA Stammis Appen lämnar du ditt samtycke enligt marknadsföringslagen till vår elektroniska marknadsföring. Du har rätt att, när som helst, avregistrera dig från utskick. Detta kan du göra bland annat direkt i utskicket eller genom att kontakta oss.

Vi kommer löpande tillhandahålla information via applikationen om ICA Stammis Appens utvecklande och drift för att hålla dig informerad.

För frågor gällande ICA Stammis Appen eller dessa Allmänna villkor ombeds du att vända dig till oss på ICA Spara AB.

Kontaktuppgifter för ICA Stammis Appen

ICA Spara AB
Kolonnvägen 20
169 71 Solna

E-post: icastammisappen@ica.se

www.icastammisappen.se 

17. Klagomål och tvist

Vid klagomål kan du kontakta oss skriftligen på icastammisappen@ica.se

Vid tvist med ICA Spara AB, eller om du efter klagomål till oss på ICA Spara AB är fortsatt missnöjd, har du möjlighet att vända sig till Allmänna reklamationsnämnden, som är en nämnd för alternativ tvistelösning, Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se. En anmälan till nämnden måste vara skriftlig och för att nämnden ska pröva ärendet finns bland annat vissa värde- och tidsgränser. ICA Spara AB åtar sig att medverka i Allmänna reklamationsnämndens behandling av tvisten.

Användaren kan även vända sig till Konsumenternas Bank- och finansbyrå, tel. 0200-22 58 00, för att få kostnadsfri vägledning.